Nowy słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie – założenia ogólne i mikrostruktura haseł
PDF

Słowa kluczowe

anglicyzm
zapożyczenie angielskie
kalka
słownik
korpus

Jak cytować

Cierpich-Kozieł, A., Mańczak-Wohlfeld, E., & Witalisz, A. (2023). Nowy słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie – założenia ogólne i mikrostruktura haseł. Język Polski, 103(1), 5–19. https://doi.org/10.31286/JP.00229

Abstrakt

Artykuł przedstawia założenia teoretyczne i zawartość powstającego w Krakowie Nowego słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, który prócz anglicyzmów właściwych, także tych najnowszych, będzie zawierał kalki językowe pochodzenia angielskiego. W artykule omówiono przyjęte rozwiązania dotyczące struktury haseł słownikowych i kryteriów doboru danych językowych, jak też źródła materiału i problemy metodologiczne związane z etymologią, identyfikacją, ekscerpcją, klasyfikacją i opisem zapożyczeń oraz kalk językowych pochodzenia angielskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.00229
PDF

Bibliografia

Álvarez Mellado E. 2021: Extracting English lexical borrowings from Spanish newswire, „Proceedings of the Society for Computation in Linguistics”, vol. 4, artykuł 41 (online: https://doi.org/10.7275/vegb-z188, dostęp: 31 lipca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Andersen G. 2012: Semi-automatic approaches to Anglicism detection in Norwegian corpus data, [w:] C. Furiassi, V. Pulcini, F. Rodríguez González (red.), The Anglicization of European lexis, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 111–130.
Zobacz w Google Scholar

Andersen G. 2019: Phraseology in a cross-linguistic perspective. Introducing the diachronic-contrastive corpus method, „Studies in Variation, Contacts and Change in English (VARIENG)”, vol. 20 (online: https://varieng.helsinki.fi/series/volumes/20/andersen/, dostęp: 10 lipca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Bańko M., Witalisz A. 2018: O proporcji kalk i zapożyczeń właściwych w polszczyźnie, [w:] K. Witzlack-Makarevich (red.), Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag: Mit einem Vorwort von George Thomas, Frank & Timme, Berlin, s. 127–145.
Zobacz w Google Scholar

CALD: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, red. M. Good, Cambridge University Press, Cambridge 1995/2008 (wyd. 3). COD: The Concise Oxford Dictionary of Current English, red. R.A. Allen, Oxford University Press, Oxford 1995.
Zobacz w Google Scholar

DEA: A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages, red. M. Görlach, Oxford University Press, Oxford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Empemedia 2021: Social media w Polsce 2021 – raport (online: https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowy-raport/, dostęp: 31 lipca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Faust M. 1982: Anglicyzmy semantyczne – wyrazy modne, [w:] J. Tokarski (red.), Język – teoria – dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Nowa Wieś Szlachecka 16–17 maja 1980, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce, s. 157–171.
Zobacz w Google Scholar

Fisiak J. 1961: Zapożyczenia angielskie w języku polskim: analiza interferencji leksykalnej, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki (maszynopis).
Zobacz w Google Scholar

Haugen E. 1950: The analysis of linguistic borrowing, „Language”, vol. 26(2), s. 210–231.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 2003: Strasznie, dokładnie, „Język Polski” LXXXIII, z. 4–5, s. 348–350.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H. 1976: Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie, [w:] J. Magnuszewski (red.), Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 99–109.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk B., Wilson P.A. 2018: Sources of data and methodological foundations of a contrastive linguistic analysis of emotion concepts, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIV, s. 157–189.
Zobacz w Google Scholar

Losnegaard G.S., Lyse G.I. 2012: A data-driven approach to Anglicism identification in Norwegian, [w:] G. Andersen (red.), Exploring newspaper language. Using the web to create and investigate a large corpus of Modern Norwegian, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 131–154.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 1995: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2010a: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2010b: Uwagi na temat Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, [w:] M. Gibińska-Marzec, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej PAU, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 73–84.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2021: Problemy związane z tworzeniem bazy zapożyczeń angielskich w języku polskim w ramach projektu GLAD (Global Anglicism Database), [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.), Język polski – między tradycją a nowoczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 662–673.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E., Witalisz A. 2019: Anglicisms in the National Corpus of Polish: Assets and limitations of corpus tools, „Studies in Polish Linguistics”, vol. 14(4), s. 171–190 (online: DOI 10.4467/23005920SPL.19.019.11337, dostęp: 31 lipca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1992: Nowsze anglicyzmy semantyczne w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 156–160.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2000: Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa, s. 96–111.
Zobacz w Google Scholar

MEDAL: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, red. M. Rundell, Macmillan Publishers Ltd., Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mycawka M. 1991a: O modyfikacji znaczeniowej wyrazu filozofia, „Język Polski” LXXI, z. 2, s. 93–105.
Zobacz w Google Scholar

Mycawka M. 1991b: Opcja – wyraz modny we współczesnych tekstach politycznych, „Język Polski” LXXI, z. 3–5, s. 207–213.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012: Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 253–279.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2020: Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL, „Forum Lingwistyczne”, nr 20, s. 133–150.
Zobacz w Google Scholar

PSPWP: W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, wyd. 2 rozszerzone, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Humanistyki Polskiej, Kraków–Katowice 1993.
Zobacz w Google Scholar

SWO: Słownik wyrazów obcych PWN, red. B. Pakosz, E. Sobol, C. Szkiłądź, M. Zagrodzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

SZA: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

SZN: Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. M. Łaziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Whitney W.D. 1881: On mixture in language, „Transactions of the American Philological Association (1869–1896)”, vol. 12, s. 5–26.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2007: Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2015: English loan translations in Polish. Word-formation patterns, lexicalization, idiomaticity and institutionalization, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2022: Najnowsze metodologie badawcze w lingwistyce kontaktu i automatyczna ekscerpcja anglicyzmów, „Język Polski” CII, z. 2, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl).
Zobacz w Google Scholar

WSWO: Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa M. 2017: English semantic loans, loan translations and loan renditions in informal Polish of computer users, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content