Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development
PDF

Jak cytować

Witczak, K. T., & Zarębski, R. (2017). Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development. Język Polski, 97(4), 109–114. https://doi.org/10.31286/JP.97.4.12
https://doi.org/10.31286/JP.97.4.12
PDF

Bibliografia

Dragićewić R. (red.) 2012: Tworba reczi i ńeni resursi u słowenskim jezicima, zbornik radowa sa czetrnaeste medźunarodne nauczne konferencije Komisije za tworbu reczi pri Medźunarodnom komitetu sławista, Fiłołoszki fakułtet Uniwerziteta u Beogradu, Beograd.
Zobacz w Google Scholar

Enrietti M. 2015: [rec.] Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, s. 221, „Incontri Linguistici” XXXVIII, s. 192–193.
Zobacz w Google Scholar

Kaproń-Charzyńska I. 2014: Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kloekhorst A. 2008: Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Dictionary, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Koriakowcewa E. (red.) 2009: Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Le Feuvre C. 2016: [rec.] Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development, Heidelberg: Winter (coll. Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft Bd 3) 2014, 221 p., „Bulletin de la Société de Linguistique de Paris” CXI (2), s. 174–182.
Zobacz w Google Scholar

Majer M. 2017: [rec.] Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development, Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 3, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, ss. 221, „Journal of Slavic Linguistics” XXV (1), s. 147–167.
Zobacz w Google Scholar

Martynow W. W. 1973: Prasławianskaja i bałto-sławianskaja suffiksalnaja dieriwacija imien, Nauka i Tiechnika, Minsk.
Zobacz w Google Scholar

Meillet A. 1905: Études sur l’etymologie et le vocabulaire du vieux slave, II: Formation des noms, Librairie Émile Bouillon, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Mihaljević M. 2014: [rec.] Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, ss. 221, „Suvremena lingvistika” XL, nr 78, s. 225–231.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 2003: Tendencje w sferze pragmatyczno-stylistycznej, [w:] I. Ohnheiser (red.), Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 189–197.
Zobacz w Google Scholar

Olander T., Nielsen Whitehead B. 2015: [rec.] Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development (Empirie and Theorie der Sprachwissenschaft 3). Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, „Journal of Indo-European Studies” XLIII (3–4), s. 544–553.
Zobacz w Google Scholar

Pietruchina Je. W. (red.) 2010: Nowyje jawlenija w sławianskom słowoobrazowanii: sistiema i funkcionirowanije: Dokłady XI Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencii Komisii po słowoobrazowaniju pri Meżdunarodnom komitietie sławistow, Izdatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Sierociuk J. (red.) 2012: Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Seria 13, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sławski F. 2011: Słowotwórstwo, słownictwo i etymologia słowiańska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Vaillant A. 1974: Grammaire comparée des langues slaves, t. 4: Formation des noms, Klincksieck, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Varbot Ż.Ż. 2015: [rec.] Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development [Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 3], Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, ss. 221, „Journal of Language Relationship” XIII (4), s. 390–393.
Zobacz w Google Scholar

Vondrák V. 1906: Vergleichende slavische Grammatik, I. Band: Lautlehre und Stammbildungslehre, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2015: Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXI, s. 111–126.
Zobacz w Google Scholar

Witczak K.T. 1995: Urslawisch *sъdorvъ und griechisch ὑγιής. Überlegungen zur primaren Semantik des Adjektivs ‘gesund’ im Slawischen und Griechischen, „Historische Sprachforschung” CVIII, s. 123–126.
Zobacz w Google Scholar

Witczak K.T. 1998: Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle porównawczym, [w:] Głombiowska Z. (red.), Studia Classica et Neolatina III. Cognoscere causas. Człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 176–182.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content