Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego
PDF

Słowa kluczowe

rozariusz
Vocabularius Ex quo
leksyka staropolska
leksykografia
glosa

Jak cytować

Jasińska, K., Klapper, M., & Kołodziej, D. (2018). Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego. Język Polski, 98(4), 82–93. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.8

Abstrakt

Autorki przedstawiają koncepcję wykorzystania bazy danych do badania porównawczego łacińskich zabytków językowych z glosami polskimi naprzykładzie opracowania polskiego słownictwa w XV-wiecznych przekazach Vocabularius ex quo. Nawiązując do dotychczasowych form publikacji tego materiału w edycjach i artykułach Słownika staropolskiego, pokazują metodę analizy tekstu źródłowego przyjętą w projekcie „Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze”. Informacje zgromadzone w bazie danych posłużą do ustalenia relacji pomiędzy poszczególnymi przekazami i usystematyzowania oraz opisu poświadczonego w nich materiału językowego.

https://doi.org/10.31286/JP.98.4.8
PDF

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich. Cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 1–52.
Zobacz w Google Scholar

Deptuchowa E., Frodyma M. 2018: Glosowane łacińskie rozariusze źródłem w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, „Język Polski” XCVIII, z. 3, s. 84–96.
Zobacz w Google Scholar

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1–139.
Zobacz w Google Scholar

Grubmüller K., Schnell B. 1988–1989: Vocabularius Ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe, t. 1–5, Niemexer, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Klapper M., Kołodziej D. 2015: Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy, „Polonica” XXXV, s. 87–101. Doi: 10.17651/POLON.35.8.
Zobacz w Google Scholar

Kwilecka I. 1980: Oryginał tak zwanego Słowniczka poznańskiego odnaleziony, „Język Polski” LX, s. 8–15.
Zobacz w Google Scholar

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” III, s. 1–168.
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

SI: Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), red. E. Deptuchowa, Lexis, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV w., „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” I, s. 40–48.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W., we współpracy z E. Deptuchową, L. Szelachowską-Winiarzową (red.) 2005: Opis źródeł Słownika staropolskiego, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1953: Wstęp, [w:] S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953–1955, s. I–XIII.
Zobacz w Google Scholar

Wojtkowski J. 1977: Glosy i drobne teksty polskie do 1500 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Warszawa–Poznań, s. 84–86.
Zobacz w Google Scholar

Żurowska-Górecka W. 1979: Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, [w:] H. Popowska-Taborska (red.), Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 59–69.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content