Walka ideologii na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: kaczyzm vs układ
PDF

Słowa kluczowe

prasowy dyskurs polityczny
ideologia
ideologem
wartości

Jak cytować

Kananowicz, T. (2018). Walka ideologii na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: kaczyzm vs układ. Język Polski, 98(4), 38–46. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.4

Abstrakt

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są wybrane ideologemy współczesnego prasowego dyskursu politycznego, na których opierają swoje narracje dwa konkurujące ze sobą tygodniki opinii – „Newsweek Polska” i „Sieci”. Lingwistyczną analizę semantycznego pola ideologemów poprzedzono krótkim zarysem sytuacji politycznej i medialnej w Polsce, akcentując dychotomiczny podział w polityce i w mediach, rzutujący na analizowany przekaz polityczny publicystyki prasowej.

https://doi.org/10.31286/JP.98.4.4
PDF

Bibliografia

Bakumowa J.W. 2002: Rolewaja struktura politiczeskogo diskursa, dissertacyja na soiskanije uczonoj stiepieni kandydata filologiczeskich nauk (praca doktorska), Wołgograd.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2008: Ideologie i ich profile medialne, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Ideologie w słowach i obrazach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 23–41.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński M., Nowak P., Przybylska B. (red.) 2010: Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Epstein M. 1991: Relativistic patterns in totalitarian thinking: An inquiry into the language of Soviet ideology, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington (online: http://www.emory.edu/INTELNET/book_ideolanguage.html, dostęp: 2 grudnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Gricanow A.A. 2003: Nowiejszyj filosofskij słowar’, Kniżnyj Dom, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Kananowicz T. 2018: Idieologiczeskaja bor’ba na stranicach żurnałow „Newsweek Polska” i „Sieci”: libieralnaja transformacyja vs libieralnaja rewolucyja, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 4(164), s. 100–115.
Zobacz w Google Scholar

Kudriawcewa L.A. 2011: Massmiedijnyj politiczeskij dyskurs Ukrainy: osobiennosti „poslemajdanskogo” pierioda, [w:] M.N. Wołodina (red.), Jazyk i dyskurs sriedstw massowoj informacyi w XXI wiekie, Akadiemiczeskij Projekt, Moskwa, s. 30–43.
Zobacz w Google Scholar

Miroszniczenko A.A. 2008: Konstruirowanije priedwybornogo łozunga: idieologiemy i cennosti, [w:] P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), Słowo i tekst, t. 1: Funkcjonowanie języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 178–185.
Zobacz w Google Scholar

Romanienko A.P. 2000: Obraz ritora w sowietskoj słowiesnoj kulturie, Flinta, Saratow.
Zobacz w Google Scholar

Seliger M. 1976: Ideology and Politics, Allen and Unwin, London.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2014: O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej, „Język Polski” XCIV, nr 1, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2016: Z perspektywy odbiorcy. O nowym obszarze badań języka w mediach, „Język Polski” XCVI, nr 2, s. 11–17.
Zobacz w Google Scholar

Zemszał P. 2014: Wartościowanie uniwersalne i ideologiczne – pojęcie i rola ideologemu na przykładzie wybranych nominacji dotyczących Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym, „Etnolingwistyka”, nr 26, s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Zuba K. 2012: Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 2004: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (odmiana medialna), [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 99–106.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content