Nominalizacja utartych porównań czasownikowych
PDF

Słowa kluczowe

frazeologia
utarte porównanie czasownikowe
nominalizacja

Jak cytować

Nowakowska, A. (2018). Nominalizacja utartych porównań czasownikowych. Język Polski, 98(4), 28–37. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.3

Abstrakt

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy utarte porównania czasownikowe podlegają procesowi nominalizacji opartej na wykorzystaniu środków słowotwórczych. Wcześniejsze ustalenia S. Bąby temu przeczyły. Materiał zgromadzony przez autorkę, przede wszystkim ze źródeł internetowych, potwierdza jednak, że współczesny język polski dopuszcza w coraz szerszym zakresie morfologiczną nominalizację frazeologicznychzwrotów porównawczych, np. siedzieć jak na rozżarzonych węglach → siedzenie jak na rozżarzonych węglach.

https://doi.org/10.31286/JP.98.4.3
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2004: Słownik porównań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2006: Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 1. Nominalizacja polskich zwrotów idiomatycznych przy użyciu formantów rzeczownikowych, [w:] H. Karaś (red.), Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 41–50.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2009: Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 1. Nominalizacja polskich zwrotów idiomatycznych przy użyciu formantów rzeczownikowych, [w:] S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 193–203.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2001: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2011: Kilka uwag o derywacji frazeologicznej, [w:] S. Bąba, J. Liberek, Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 85–89.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1976: Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1994: Przydatność pojęć i terminów słowotwórczych w badaniach frazeologicznych, „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” VI, s. 27–32.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszewicz H. 2016: Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 1993: Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A.M. 1976: Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej, teoria zwrotu frazeologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A.M. 2003: Derywacja frazeologiczna – najwyższy współcześnie stopień abstrakcji w poznaniu zasobu frazeologicznego języka, [w:] A.M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, s. 214–231.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: nkjp.pl).
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 1993: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf, dostęp: 28 lutego 2018).
Zobacz w Google Scholar

PSF: S. Bąba, J. Liberek, Popularny słownik frazeologiczny, Langenscheidt, Warszawa 2010 (CD).
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 1998: Składnia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 2007: Uwagi o frazeologizmach komparatywnych (w aspekcie chorwacko-polskim), „Problemy Frazeologii Europejskiej” VIII, s. 57–75.
Zobacz w Google Scholar

WSFJP: P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content