Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej... W.T. Miodunki
PDF

Jak cytować

Gębal, P. E. (2018). Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej. W.T. Miodunki. Język Polski, 98(2), 123–134. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.8
https://doi.org/10.31286/JP.98.2.8
PDF

Bibliografia

Baran M. 2015: Dydaktyka kultury a podejście ukierunkowane na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2(16), s. 185–194.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska A. 2002: Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Czerkies T. 2012: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Dobesz U. (red.) 2014: 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Garncarek P. 1997: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Garncarek P. 2006: Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2004: Realioznawstwo w podręcznikach do nauczania języków polskiego i niemieckiego jako obcych. Analiza porównawcza programów i pomocy dydaktycznych, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2008: W stronę podstaw dydaktyki języka polskiego jako obcego. Próba bilansu polonistycznej myśli glottodydaktycznej, [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 79–90.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2010: Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2014: Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2016: Von der Didaktik der Fachtexte zur Didaktisierung des Sprachbedarfs. Theorie und Praxis des berufsorientierten PaF-Unterrichts, [w:] E. Baglajewska-Miglus, T. Vogel (red.), Fachsprachenunterricht – Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache, Shaker Verlag, Aachen, s. 34–47.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E., Kołsut S. 2017: The task-based-approach in theory and practice of foreign languages teaching in Poland, [w:] R. Ruiz-Cecilia, A. Lopes (red.), Current issues in languages teaching. Developing and innovating approaches in the language classroom, Edítorial Académica Española, Saarbrücken, s. 45–52.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E., Miodunka W.T. 2016: Współczesne tendencje rozwoju glottodydaktyki europejskiej w dorobku glottodydaktyki polonistycznej (na podstawie materiałów konferencji Stowarzyszenia „Bristol”), [w:] W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 15–36.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I. 2011: Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I., Gębal P.E. (red.) 2016: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kajak P. 2010: Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H. 2007: Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957–2007). 50 lat czasopisma „Języki Obce w Szkole” z wyborem tekstów z lat 1957–2007, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski J. 1985: Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce. Monografia glottodydaktyczna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J., Dunin-Dudkowska A., Małyska A., Sobstyl K. (red.) 2011: W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W.T. 2013: Innowacje w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 23–40.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W.T. 2016: Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W.T., Gębal P.E. 2016: From the Poznan School of Applied Linguistics to the Cracow School of Comparative Glottodidactics. The past, the present and the future of Polish Glottodidactics, „Glottodidactica” XLIII, nr 2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 39–62 (online: doi: https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.02).
Zobacz w Google Scholar

Pfeiffer W. 2001: Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rabczuk A. 2013: Polska grzeczność językowa w praktyce glottodydaktycznej. Wybrane aspekty, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rohozińska E., Skura M., Piasecka A. (red.) 2006: Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt S. 2004: Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach grzeczności językowej. Perspektywa glottodydaktyczna, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz K., Żurek A. 2014: Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe, Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Zarzeczny G. 2016: Dyskurs glottodydaktyczny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego wydanych w USA i Wielkiej Brytanii po 1945 r., niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka G. 2000: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka G. 2008: Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej, [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 79–90.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka G. 2016: O wspólnocie dyskursywnej glottodydaktyków polonistycznych, [w:] I. Janowska, P.E. Gębal (red.), O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 15–34.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka G., Rudziński G. (red.) 2010: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content