Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej
PDF

Słowa kluczowe

szyk wyrazów
język polski jako obcy

Jak cytować

Stasieczek-Górna, M. (2018). Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej. Język Polski, 98(2), 96–104. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.6

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę oceny statusu problematyki szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego. W tym celu dokonano przeglądu publikacji polskich językoznawców dotyczących szyku wyrazów, które ukazywały się od początku XX w. Następnie przeanalizowano artykuły naukowe czynnych glottodydaktyków odnoszące się do sposobów nauczania szyku wyrazów oraz miejsca tych zagadnień w procesie glottodydaktycznym. Zakończenie artykułu stanowi zwięzła prezentacja własnych badań autorki.

https://doi.org/10.31286/JP.98.2.6
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 1973: Czy język polski staje się językiem pozycyjnym?, „Język Polski” LIII, z. 2–3, s. 81–95.
Zobacz w Google Scholar

Brajerski T. 1963: O szyku zaimka dzierżawczego w funkcji przydawki, [w:] T. Milewski, J. Safarewicz, F. Sławski (red.), Studia linguistica in honorem Thaddei Lehr-Spławiński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D., Kurkowska D., Satkiewicz H. 1971: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M. 2004: Szyk wyrazów i jego zaburzenia spowodowane błędami cudzoziemców, [w:] A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, s. 229–241.
Zobacz w Google Scholar

Derwojedowa M. 2000: Porządek linearny składników zdania elementarnego w języku polskim, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1947: Dyskusyjne uwagi o szyku przymiotników, „Język Polski” XXVII, z. 5, s. 154–155.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. 1986: Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim, „Polonica” XII, s. 59–74.
Zobacz w Google Scholar

Gawełko M. 1996: O głównej funkcji inwersji podmiotu w polszczyźnie, „Prace Filologiczne” XLI, s. 127–145.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 1997a: O szyku składników grupy nominalnej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” XLVIII, z. 313, s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 1997b: Struktura grupy przymiotnikowej a jej szyk, „Język Polski” LXXVII, z. 2–3, s. 123–130.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 2000: Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 2010: Problematyka szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] K. Birecka, K. Tarczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Górny W. 1960: O stylistycznej interpretacji składni, „Pamiętnik Literacki” LI, z. 2, s. 475–500.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1977a: O właściwościach syntaktycznych polskich spójników, „Polonica” III, s. 17–25.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1977b: Pozycja linearna polskich spójników dwusegmentowych, „Slavica Slovaca”, nr 3, s. 261–264.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2001a: Cechy składniowe operatorów gradacji, „Prace Filologiczne” XLVI, s. 195–204.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2001b: Szyk jednostek leksykalnych z punktu widzenia gramatyki i leksykografii. Pozycja linearna jednostek synsyntagmatycznych, [w:] S. Gajda (red.), Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 105–115.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2002a: Szyk operatorów adsentencjalnych o funkcji adwersatywnej a struktura tematyczno-rematyczna zdania, [w:] M. Krauz, K. Ożóg (red.), Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 150–157.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2002b: Właściwości linearne partykuł modalnych a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia, [w:] H. Popowska-Taborska (red.), Z polskich studiów slawistycznych. Seria X. Językoznawstwo: prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 67–73.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2003a: O szyku operatora więc na tle jego cech składniowych i semantycznych, [w:] I. Bobrowski (red.), Anabasis. Prace ofiarowane profesor Krystynie Pisarkowej, Lexis, Kraków, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2003b: Szyk jednostek synsyntagmatycznych w języku polskim (główne problemy metodologiczne), „Polonica” XXII–XXIII, s. 203–231.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., Karolak S., Topolińska Z. 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński S. 1861: Nauka o zdaniu, J.K. Żupański, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorek M. 1984: Thematisation in English and Polish. A study in word order, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Huszcza R. 1980: Tematyczno-rematyczna struktura zdania w języku polskim, „Polonica” VI, s. 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Huszcza R. 1983: O pewnych uniwersaliach w tematyczno-rematycznej strukturze zdania, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Huszcza R. 1990: Czy istnieją zdania czysto rematyczne?, [w:] T. Dobrzyńska (red.), Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2005: Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.) 2011: Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1934: O nawiązujących i rozwijających członach zdań, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” IV, s. 64–70.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1956: Elementy semantyczne funkcji składniowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XV, s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1957: Zasady polskiego szyku wyrazów, [w:] W. Szyszkowski (red.), Dziesięciolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1946–1956. Zbiór rozpraw i artykułów, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1976: Podstawy polskiej składni, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kallas K. 1988: Syntaktyczna charakterystyka spójników ALE i LECZ oraz spójników zawierających segment ALE lub LECZ, „Polonica” XIII, s. 101–122.
Zobacz w Google Scholar

Kallas K. 1993: Przestawialność członów i pozycja linearna spójnika w polskich konstrukcjach współrzędnych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. Językoznawstwo” XLII, s. 37–52.
Zobacz w Google Scholar

Karolczuk A. 2005: Szyk wyrazów w języku polskim: jak go opisywać i jak go uczyć, [w:] P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 142–148.
Zobacz w Google Scholar

Kępińska A. 2001: Jedno małe się, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1949: Lokalizacja podmiotu i orzeczenia w zdaniach izolowanych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” IX, s. 8–19.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1950: O syntaktycznym stosunku nawiązania, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii” XIX, z. 1–2, s. 13–27.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1953: Problematyka psychologicznej interpretacji zdania gramatycznego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XII, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Krucka B. 1982: Problem szyku wyrazów w języku polskim, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXIX, s. 109–124.
Zobacz w Google Scholar

Kułacka A. 2010: Definicja wyrazu atonicznego i jego typologia. Na przykładzie systemu polskich wyrazów atonicznych, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 3–4, s. 29–45.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S. 1959: Stylistyka polska. Zarys, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwiek-Osiowska J. 1971: Szyk wyrazów w grupach nominalnych z przydawkami i dopełnieniami, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 180–182.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska A. 2003: O strukturze linearnej grup nominalnych w polszczyźnie oficjalnej (na materiale wystąpień sejmowych końca XX wieku), „Prace Filologiczne” XLVIII, s. 357–370.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska A. 2004: Układ linearny składników rozbudowanej grupy przymiotnikowej w polszczyźnie mówionej, „Prace Filologiczne” XLIX, s. 347–355.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. 1986: Organizacja tekstu potocznego na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Misz H. 1966: Szyk się w dzisiejszej polszczyźnie pisanej, „Język Polski” XLVI, z. 2, s. 102–110.
Zobacz w Google Scholar

Misz H. 1968: Dodatkowe wyznaczniki intelektualne ze stanowiska formalnosyntaktycznego, [w:] L. Zabrocki (red.), Slavia Occidentalis. Tom 27. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Kuraszkiewicza, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 147–151.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1901: Szyk wyrazów w języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 81–83.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1936: Szyk się, „Język Polski” XXI, z. 6, s. 154–155.
Zobacz w Google Scholar

NSPP: Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Oberlan E. 1970: Szyk ruchomych końcówek czasu przeszłego we współczesnej polszczyźnie pisanej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska”, z. 8, s. 93–101.
Zobacz w Google Scholar

Obrębska-Jabłońska A. 1969: Uwagi o szyku partykuły by w języku prasy, „Język Polski” XLIX, z. 1, s. 27–29.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowska-Zielicz H. 1954: Szyk wyrazów w grupach syntaktycznych z rozwiniętą przydawką imiesłowową, „Język Polski” XXXIV, z. 5, s. 348–363.
Zobacz w Google Scholar

Potasińska P., Stasieczek-Górna M. 2018: Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce...”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybycin A. 1976: Szyk wypowiedzeń podrzędnych w wypowiedzeniu złożonym niewspółrzędnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rittel T. 1975: Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rossowski J. 1932: „Się”, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 138–140.
Zobacz w Google Scholar

Rossowski J. 1934: W sprawie partykuły że, rozszerzającej słowo posiłkowe być, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 114–116.
Zobacz w Google Scholar

Rossowski J. 1936/1937: Kłopoty z enklitykami, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 20–22.
Zobacz w Google Scholar

Rozwadowski J. 1914: Kilka uwag o szyku przymiotników w polszczyźnie, „Język Polski” II, z. 6, s. 175–180.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski P. 2009: Fraza przedimkowa w polszczyźnie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Safarewiczowa H. 1954: Rzeczowniki „zwrotne” w języku polskim, „Język Polski” XXXIV, z. 5, s. 332–348.
Zobacz w Google Scholar

Sankowska J. 1962: Szyk przymiotników we współczesnej polszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne. Filologia Polska” XI, z. 1, s. 41–84.
Zobacz w Google Scholar

Sławski F. 1996: Kilka uwag o miejscu enklityki w języku polskim, „Język Polski” LXXXVI, z. 4–5, s. 242.
Zobacz w Google Scholar

Stasieczek-Górna M. 2016: Problemy szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Implikacje glottodydaktyczne, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strzembosz W., Wolanowski I., Nitsch K. 1902: Jeszcze raz w sprawie szyku w języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 123–126.
Zobacz w Google Scholar

Szober S. 1934: Jak układać wyrazy w języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 149–151.
Zobacz w Google Scholar

Szober S. 1939: Podzielność psychologiczna a układ wyrazów w zdaniu słowiańskim, [w:] S. Szober, Język a człowiek i naród. Szkice o języku, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów, s. 120–133.
Zobacz w Google Scholar

Szwedek A. 1981: Word order. Sentence Stress and Reference in English and Polish, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 1984a: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej, cz. 1: Opis prawidłowości, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 1984b: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej, cz. 2: Język polski czy polski język? Ćwiczenia praktyczne dla obcokrajowców, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 1992: Kłopoty z szykiem wyrazów w grupach nominalnych zawierających dopełnienie lub okolicznik, „Język Polski” LXXII, z. 4–5, s. 302–310.
Zobacz w Google Scholar

Walusiak E. 2005a: Partykuła TO jako operator struktury tematyczno-rematycznej zdania. Opis właściwości składniowych i szyku, „Polonica” XXIV–XXV, s. 207–227.
Zobacz w Google Scholar

Walusiak E. 2005b: Zaimek przysłowny tak w użyciach demonstratywnych i intensyfikujących, [w:] M. Grochowski (red.), Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1963: Lingwistyczne narzędzia w stylistycznej analizie szyku wyrazów, „Pamiętnik Literacki” LIV, z. 2, s. 511–533.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1964: O metodach opisu szyku wyrazów, „Język Polski” XLIV, z. 1, s. 14–26.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., Wierzbicki P. 1968: Praktyczna stylistyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolanowski I., Nitsch K. 1902: W sprawie szyku wyrazów w języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 6–7, s. 108–110.
Zobacz w Google Scholar

Zawiliński R. 1922: Gdzie jest miejsce w zdaniu dla zaimka zwrotnego się i cząstki by?, „Poradnik Językowy”, z. 31, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content