Parę uwag dotyczących leksemu subsumpcja i wyrazów pokrewnych
PDF

Słowa kluczowe

subsumpcja
słowniki języka polskiego
słowniki etymologiczne języka polskiego
słowniki wyrazów obcych
słownik oksfordzki

Jak cytować

Duska, J., & Mańczak-Wohlfeld, E. (2021). Parę uwag dotyczących leksemu subsumpcja i wyrazów pokrewnych. Język Polski, (1), 110–116. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.9

Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie właściwej formy zapisu leksemu subsumpcja w rozmaity sposób podawanego w najważniejszych słownikach języka polskiego, a także porównanie tego leksemu z wyrazami pokrewnymi. W związku z tym autorki sięgają po słowniki łacińskie, leksykony dawnego i współczesnego języka polskiego, słowniki etymologiczne, słowniki wyrazów obcych, a także słownik oksfordzki i dochodzą do wniosku, że prawidłową formą jest wyraz subsumpcja, gdyż leksem ten jest dawną bezpośrednią pożyczką z języka łacińskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.101.1.9
PDF

Bibliografia

Bańkowski A. 2000: Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańkowski A. 2014: Etymologiczny słownik mowy polskiej, t. 3, cz. 1, Linguard, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A. 1927: Słownik etymologiczny języka polskiego, Anczyc i sp., Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K. 2008: Wielki słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.), red. W. Gruszczyński (online: https://korba.edu.pl, dostęp: 3 czerwca 2020).
Zobacz w Google Scholar

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński (online: https://xvii-wiek.ijp.pan.pl, dostęp: 3 czerwca 2020).
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.) 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Indeks a tergo do Słownika języka polskiego S.B. Lindego, red. W. Doroszewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

L: Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1854–1860 [reprint 1951, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa].
Zobacz w Google Scholar

Łoś J. 1927: Gramatyka polska. Część III. Odmiennia (fleksja) historyczna, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 2017: Polski słownik etymologiczny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2017: On the etymology of Anglicisms in Polish dictionaries, [w:] M. Németh, B. Podolak, M. Urban (red.), Essays in the history of languages and linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 423–432.
Zobacz w Google Scholar

Moszyńska D. 1975: Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

The Oxford English dictionary, red. J.A. Simpson, E.C.S. Weiner, t. 1–20, Clarendon Press, Oxford 1989/1991 [wyd. 2/reprint z poprawkami].
Zobacz w Google Scholar

Samolewicz Z. 1930: Gramatyka łacińska, cz. 1, Książnica, Atlas, Lwów–Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

SIJP: Słownik ilustrowany języka polskiego, red. M. Arct, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–4, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1958–1962, t. 5–10 i suplement, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPDun: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

Sławski F. 1952–1982: Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SŁŚP: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Rzepiela, t. 8, z. 11, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2021 (w druku).
Zobacz w Google Scholar

SŁP: Słownik łacińsko-polski, 1959–1979, red. M. Plezia, t. 1–5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–38), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–38, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1995–2020.
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

SStps: Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), red. E. Deptuchowa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (online: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=254) (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861 (online: http://eswil.ijp-pan.krakow.pl/) (Słownik wileński).
Zobacz w Google Scholar

SWO 1980: Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

SWO 1999: Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

SWO 2014: Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami, opr. L. Drabik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2014.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego pan, red. P. Żmigrodzki (online: http://wsjp.pl, dostęp: 16 marca 2020).
Zobacz w Google Scholar

WSWO: Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content