Wpływ badań tekstów mówionych na dobór materiałów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – bilans dziesięciolecia
PDF

Słowa kluczowe

język polski jako obcy
egzaminy certyfikatowe
rozumienie ze słuchu
tekst

Jak cytować

Prizel-Kania, A. (2018). Wpływ badań tekstów mówionych na dobór materiałów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – bilans dziesięciolecia. Język Polski, 98(2), 81–95. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.5

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały badania tekstów mówionych przeznaczonych do testowania sprawności rozumienia ze słuchu w ramach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na wybranym poziomie zaawansowania. Kryteria doboru tekstów opracowano na podstawie badań językoznawczych dotyczących polszczyzny mówionej i jej odmian, typów tekstów oraz teorii komunikacji. Badaniem objęto materiały testowe z lat 2006–2008 oraz testy najnowsze (z roku 2017). Perspektywa czasowa pozwala dostrzec, jakie zmiany zostały wprowadzone w procesie doboru tekstów do testowania sprawności słuchania ze zrozumieniem w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pozwala także wskazać, w jaki sposób badania językoznawcze wpływają na glottodydaktykę polonistyczną w jej praktycznym wymiarze.

https://doi.org/10.31286/JP.98.2.5
PDF

Bibliografia

Anusiewicz J., Nieckula F. 1978: Charakterystyka tekstów mówionych na tle klasyfikacji aktów komunikacyjnych, [w:] T. Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 21–41.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Labocha J., Rudek K. 1981: O typologii tekstów języka mówionego, „Polonica” VI, s. 181–187.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1974: O pewnej różnicy między językiem pisanym a mówionym (zasada minimalizacji wyboru), „Prace Filologiczne” XIV, s. 225–232.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1990: Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego, [w:] T. Dobrzyńska (red.), Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 72–87.
Zobacz w Google Scholar

Bąk P. 1974: Przerywniki jako charakterystyczna cecha języka potocznego, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 24–30.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B. 1978: Podstawowe typy struktur pytajnych polszczyzny mówionej, [w:] T. Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 147–158.
Zobacz w Google Scholar

Bułczyńska-Zgółkowa H. 1976: O syntaktycznej segmentacji tekstu mówionego, „Studia Polonistyczne”, t. 3, Poznań, s. 207–212.
Zobacz w Google Scholar

Davis A. 1983: Konstruowanie testów językowych, [w:] J.P.B. Allen, S. Pit Corder, A. Davies (red.), J. Rusiecki (red. wyd. polskiego), Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 280–345.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 1981: Odmiana oficjalna i nieoficjalna języka mówionego, [w:] B. Dunaj (red.), Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, z. 70, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ESOKJ: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rada Europy, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I. 2011: Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kita M. 1989: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym, na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2006: Wartość języka polskiego na międzynarodowym rynku edukacyjnym, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2013: Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 80–85.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 1993: Ustna odmiana języka ogólnego, [w:] J. Bartmiński (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 87–99.
Zobacz w Google Scholar

Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1978: Zdanie mówione a rola kontekstu, [w:] T. Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Prizel-Kania A. 2011: Rozwijanie i testowanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym na poziomie B2 z uwzględnieniem rezultatów egzaminów certyfikatowych, niepublikowana w całości praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 1978: Fleksja potoczna i metody jej badania, [w:] T. Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 77–87.
Zobacz w Google Scholar

Warchala J. 1991: Dialog potoczny a tekst, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. 1982: Język mówiony a pisany, „Socjolingwistyka”, t. 4, red. W. Lubaś, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 1994: Struktura tekstu rozmowy potocznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 2005: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content