Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
PDF

Słowa kluczowe

język polski jako obcy
egzaminy certyfikatowe
rozumienie tekstów pisanych
glottodydaktyka porównawcza

Jak cytować

Banach, M. (2018). Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Język Polski, 98(2), 61–80. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.4

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących opanowania sprawności rozumienia tekstów pisanych przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w latach 2005–2008. Pierwsza część badania obejmowała analizę tekstów, zadań i całych testów czytania z egzaminu na poziomie B2. Materiał ten zestawiono z analogicznymi testami czytania z języka angielskiego i włoskiego. Analiza porównawcza ukazała zarówno podobieństwa między badanymi systemami, jak i rozwiązania specyficzne dla każdego z nich. Kluczową częścią badania była analiza ilościowa odpowiedzi udzielonych w części C przez zdających egzamin z języka polskiego; wybrane zadania zostały również przetestowane w grupie kontrolnej złożonej z polskich licealistów. Badanie wykazało, że stosunkowo trudne dla kandydatów były jednostki typu prawda/fałsz/brak informacji i na dobieranie. Problemy zdającym sprawiało też śledzenie spójności tekstów o skomplikowanej strukturze.

https://doi.org/10.31286/JP.98.2.4
PDF

Bibliografia

Alderson J.C. 2005: Assessing reading, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bachman L.F. 1990: Fundamental considerations in language testing, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Bachman L.F., Palmer A.S. 2000: Language testing in practice: Designing and developing useful language tests, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Banach M. 2015: Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w latach 2005–2008, praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Banach M. 2016: Alternatywne sposoby sprawdzania i oceny recepcji pisemnej w glottodydaktyce, [w:] I. Janowska, P. Gębal (red.), O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 340–352.
Zobacz w Google Scholar

Barni M. 2007: Etica e valutazione delle competenze in L2, [w:] M. Vedovelli (red.), Manuale della certificazione dell’italiano L2, Carocci, Roma, s. 329–341.
Zobacz w Google Scholar

Bucko D. 2014: Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań, praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chodkiewicz H. 2003: Czytanie jako proces i produkt: implikacje dla nauczania języków obcych, [w:] J. Arabski (red.), Wybrane zagadnienia glottodydaktyki, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice, s. 11–24.
Zobacz w Google Scholar

Chodkiewicz H. 2016: Szczególne miejsce czytania w nauce języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 79–85.
Zobacz w Google Scholar

Czerkies T. 2012: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czetwertyńska G. 2004: Ile wart jest ten, kto uczy czytać?, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, s. 48–55.
Zobacz w Google Scholar

Dakowska M. 2001: Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Rozumienie tekstów pisanych. B2. Poziom średni ogólny, Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (online: http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/6_B2_RT.pdf, dostęp: 9 marca 2018).
Zobacz w Google Scholar

ESOKJ: Europejski system opisu kształcenia językowego. Uczenie się, nauczanie, ocenianie, Rada Europy, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grabe W. 2010: Reading in a second language. Moving from theory to practice, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Grabe W., Stoller F. 2002: Teaching and researching reading, Longman, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I. 2010: Tekst i jego rozumienie w podejściu zadaniowym, [w:] G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 561–569.
Zobacz w Google Scholar

Koda K. 2010: Insights into second language reading. A cross-linguistic approach, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H. 2002a: Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H. 2002b: Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – Ocena – Testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krasowicz-Kupis G. 1999: Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu dzieci 6–9-letnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Listy zagadnień kontrolnych do analizy testów biegłości językowej, przeł. M. Gaszyńska, A. Seretny, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2013a: 10-lecie certyfikacji języka polskiego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 16–22.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W.T. 2013b: Jakość polszczyzny używanej przez cudzoziemców. Metody analizy jakości na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w roku 2011, „Poradnik Językowy”, nr 1, s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W., Przechodzka G. 2006: Kompetencja w języku polskim polskich maturzystów i zaawansowanych cudzoziemców. Badania porównawcze, „Polonistyka”, nr 7, s. 6–15.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W., Przechodzka G. 2007: Mother tongue versus foreign language performance – a Polish case, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for languages of school education? Proceedings of a conference, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 301–308.
Zobacz w Google Scholar

Niemierko B. 1999: Pomiar wyników kształcenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska R. 1992: Lingwistyczna teoria nauki czytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka L. 2000: Implications of theoretical approaches to EFL reading, [w:] J. Arabski (red.), Studies in foreign language acquisition and teaching, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 256–264.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka L. 2011: Trudności w rozwijaniu sprawności receptywnych – jak wspierać ucznia w nauce czytania ze zrozumieniem, [w:] H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 259–274.
Zobacz w Google Scholar

Prizel-Kania A. 2011: Rozwijanie i testowanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym na poziomie B2 z uwzględnieniem rezultatów egzaminów certyfikatowych, praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przewodnik dla autorów zadań do testów językowych, przeł. M. Gaszyńska-Magiera, A. Seretny, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2004: Testy językowe i ich rodzaje. Kryteria poprawności testu językowego, [w:] A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska (red.), Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 63–78.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2010: Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem, [w:] G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 547–559.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2011: Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Lipińska E. 2005: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Vedovelli M. 2007: Introduzione, [w:] M. Vedovelli (red.), Manuale della certificazione dell’italiano L2, Carocci, Roma, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Weir C. 2005: Language testing and validation. An evidence-based approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Wolf M., Vellutino F., Gleason J.B. 2005: Psycholingwistyczna analiza czynności czytania, [w:] J.B. Gleason, N. Bernstein Ratner (red.), Psycholingwistyka, przeł. J. Bobryk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 439–476.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 2005: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

http://certyfikatpolski.pl/ (ostatni dostęp: 9 marca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content