Model kompozycyjny średniopolskich laudów sejmikowych
PDF

Słowa kluczowe

laudum sejmikowe
wzorzec gatunkowy
model kompozycyjny
styl urzędowy

Jak cytować

Dawidziak-Kładoczna, M. (2018). Model kompozycyjny średniopolskich laudów sejmikowych. Język Polski, 98(1), 100–110. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.8

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został spetryfikowany wzorzec gatunkowy laudów doby średniopolskiej. Na początku analizie poddano elementy tytułu, a następnie komponenty tworzące korpus: formuły inicjalne i finalne (zawierające m.in. wyrażenia identyfikujące nadawcę, wyrażenia temporalne i lokatywne, nazwę aktu prawnego, a także czasownik performatywny) oraz zasadniczą część laudum, na którą składają się normotwórcze akty mowy.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.8
PDF

Bibliografia

Danek D. 1972: O polemice literackiej w powieści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danek D. 1980: Dzieło literackie jako książka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M. (w druku): Dyrektywne akty mowy w laudach sejmikowych (od II poł. XVI do I poł. XVIII w.).
Zobacz w Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M. (w druku): Normotwórcze akty mowy w laudach sejmikowych doby średniopolskiej na przykładzie deklaratywów.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. 1974: Delimitacja tekstu literackiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1987: Społeczna determinacja nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka” VI, s. 79–89.
Zobacz w Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. 1972: Język prawny a język prawniczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace Prawnicze” 55, s. 219–233.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Cz. 1983: Forma i funkcja nazw własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Lizisowa M.T. 2008: Semantyka a struktura tekstu prawnego, [w:] I. Szczepankowska (red.), Styl a semantyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 381–400.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. 2001: Wypowiedzi administracyjne: struktura i pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. 2010: Szablonowość wypowiedzi urzędowych, [w:] I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 329–336.
Zobacz w Google Scholar

Młynarczyk E. 2006: Struktura królewskich rozporządzeń z XVI i XVII wieku, [w:] M.T. Lizisowa (red.), Język w urzędach i sądach, Collegium Collumbinum, Kraków, s. 101–110.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1966: Tytuł utworu swoistą nazwą własną, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, „Prace Językoznawcze” III, s. 67–81.
Zobacz w Google Scholar

Rytel D. 1982: Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I. 2004: Język prawny I Rzeczpospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, t. 2: Wypowiedzi normatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek E. 2003: Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich (na materiale współczesnej nowelistyki polskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 1999: Wyznaczniki gatunkowe wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka” 8, s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2004a: Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2004b: W kręgu stylistycznych paradoksów – uwagi o stylu tekstów użytkowych, „Stile” 3, red. M. Čarković, Belgrad, s. 85–96 (online: https://www.rastko.rs/cms/files/books/49c94bcdb185c, dostęp: 3 listopada 2016).
Zobacz w Google Scholar

Zieliński M. 1992: Wypowiedzi dyrektywalne w praktyce językowej, [w:] Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Seria Biblioteki Myśli Semiotycznej, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego „Znak, Język, Rzeczywistość”, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, s. 69–129.
Zobacz w Google Scholar

http://scriptores.pl/elexicon/pl/lemma/laudum#haslo_prosty (dostęp: 11 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wilanow-palac.pl/lauda_uchwaly_sejmikow.html (dostęp: 11 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wilanow-palac.pl/przebieg_obrad_sejmikow_ziemskich.html (dostęp: 11 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wilanow-palac.pl/sejmiki_w_rzeczypospolitej_szlacheckiej.html (dostęp: 11 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content