Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952 – 23 VIII 2019)
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2019). Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952 – 23 VIII 2019). Język Polski, 99(4), 118–122. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.10
https://doi.org/10.31286/JP.99.4.10
PDF

Bibliografia

Baudouin de Courtenay J. 2007: Miejcie odwagę myślenia... Wybór pism publicystycznych z lat 1898–1927, oprac. M. Skarżyński, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czelakowska A., Skarżyński M. (oprac.) 2011: Materiały do dziejów krakowskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 1994: Części mowy i ich kategorie w gramatykach polskich XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 1998: Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 1999: Między tradycją a zdrowym rozsądkiem. Uwagi o naszym piśmiennictwie poprawnościowym, „Język Polski” LXXIX, z. 1/2, s. 112–121 [z dopiskiem M. Kucały].
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2000: Liczebniki w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (studium gniazd słowotwórczych), Historia Iagellonica, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2001: W kręgu gramatyk polskich XIX i XX w., Historia Iagellonica, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2004: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 4: Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatopeje, wykrzykniki, Historia Iagellonica, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2018: Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „LingVaria” XIII, z. 1, s. 205–218 (doi: 10.12797/LV.13.2017.25.15).
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. (red.) 2003: Słowotwórstwo gniazdowe – historia, metoda, zastosowania, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Berendt M., Bondkowska M., Burkacka I., Jadacka H., Olejniczak M., Vogelgesang T. 2004: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 3: Gniazda odczasownikowe, cz. 1: A–O, cz. 2: P–Ż, Historia Iagellonica, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Smoczyńska M. (oprac.) 2007: Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Smółkowa T. (oprac.) 2018: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, cz. 1: 1925–1945, cz. 2: 1946–1958, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content