Wieloznaczność a wielomotywacyjność, homonimia i polisemia antroponimiczna
PDF

Słowa kluczowe

wieloznaczność
wielomotywacyjność
homonimia
polisemia
antorponimia

Jak cytować

Raszewska-Klimas, A. (2019). Wieloznaczność a wielomotywacyjność, homonimia i polisemia antroponimiczna. Język Polski, 99(4), 73–86. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.6

Abstrakt

W kognitywnej teorii homonimii i polisemii antroponimicznej uwzględniono zarówno standardową, jaki i rozszerzoną wersją prototypu, co pozwoliło wyodrębnić w płaszczyźnie doonimicznej homonimy nazwotwórcze, tj. tożsame formalnie onimy należące do jednej lub kilku kategorii kognitywnych, i polisemy nazwotwórcze, tj. tożsame formalnie onimy należące tylko do jednej kategorii kognitywnej. Zgodnie z rozszerzoną kognitywną wersją prototypu nazwy własne i apelatywy skupione pod jedną etykietą nominacyjną należy rozpatrywać jako jednostki polisemiczne. Termin wieloznaczność uznano za nadrzędny, obejmujący zarówno zjawiska wielomotywacyjności, homonimii i polisemii antroponimicznej. Natomiast rozróżnienie wielomotywacyjności od homonimii czy polisemii antroponimicznej możliwe jest na podstawie kryterium semantyczno-referencjalnego.

https://doi.org/10.31286/JP.99.4.6
PDF

Bibliografia

AbrS: Z. Abramowicz, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ananiewa N. 2009: Relacja „homonimia–apelatywizacja” i zjawiska pokrewne na materiale języka polskiego i rosyjskiego, „Rozprawy Slawistyczne”, nr 22, s. 19–26.
Zobacz w Google Scholar

AnP: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią, red. A. Cieślikowa, t. 1–5, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2007–2015.
Zobacz w Google Scholar

Awramiuk E. 1999: Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1988: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 169–184.
Zobacz w Google Scholar

Biolik M. 2009: Homonimy onomastyczne. Różne sposoby interpretacji, „Rozprawy Slawistyczne”, nr 22, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Blanár V. 1996: Teória vlasného mena (status, organizácia a fungovanie v sopločenskej komunikácii), Veda, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Breza E. 1998: Homonimia w polskiej antroponimii, [w:] E. Jakus-Borkowa, K. Nowik (red.), Najnowsze przemiany nazewnicze, Energeia, Warszawa, s. 293–298.
Zobacz w Google Scholar

Bubak J. 1986: Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1968: Problematyka badań nad homonimią, „Przegląd Humanistyczny”, z. 3, s. 57–79.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1971: Odmiany polskiej homonimii. II: Homonimy słowotwórcze, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 74–82.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1976: Z historii kształtowania się polskiej terminologii semantycznej, [w:] J. Horecký (red.), Aktuálne problemy lingvistickej terminológie, Veda, Bratysława, s. 111–122.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1990: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1994: O motywacji w onomastyce, „Polonica”, nr 16, s. 193–199.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2000: Wstęp, [w:] A. Cieślikowa, J. Szymowa, K. Rymut (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków, s. IX–XV.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2007: Kilka uwag o zmianach znaczeniowych i słowotwórstwie (nazwotwórstwie) onimów, „Przegląd Humanistyczny”, z. 1, s. 195–201.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2009: Homonimia w świetle onimizacji i deonimizacji (apelatywizacji), „Rozprawy Slawistyczne”, nr 22, s. 69–79.
Zobacz w Google Scholar

Citko L. 2001: Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

COP: O.S. Achmanowa, Słowar’ omonimow russkowo jazyka, Russkij jazyk, Moskwa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Czerny A. 2011: Teoria nazw geograficznych, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, „Prace Geograficzne”, nr 226, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I. 1949: Z filozofii imion własnych, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr 18, z. 3–4, s. 241–263.
Zobacz w Google Scholar

DudJW: Duden Taschenbücher, Jiddisches Wörterbuch, durchgesehene Auflage von Ronald Lötzsch, Dudenverlag Mannheim, Leipzig–Wien–Zürich 1992.
Zobacz w Google Scholar

EJO: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 2004: Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym, [w:] R. Mrózek (red.), Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 21–28.
Zobacz w Google Scholar

Gala S. 1977: O metodzie analizy słowotwórczej antroponimów, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 23, s. 63–77.
Zobacz w Google Scholar

Gardiner A.H. 1957: The Theory of Proper Names, Oxford University Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Biblioteka Myśli Semiotycznej nr 25, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grodziński E. 1972: Wieloznaczność a homonimia, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 205–210.
Zobacz w Google Scholar

Grodziński E. 1981: Imiona własne jednobrzmiące z pospolitymi, „Onomastica” XXVI, s. 5–40.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1993: Znaczenie wyrażeń a wiedza o świecie, [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2001: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GSNP: S. Gala, Słownik nazwisk i przezwisk ludności ziemi piotrkowskiej, Wydawnictwo Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski–Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2001: Neosemantyzacja w perspektywie polisemii i homonimii (przyczynek leksykologiczno-leksykograficzny), „Prace Filologiczne”, z. 46, s. 217–221.
Zobacz w Google Scholar

Jaracz M. 2001: Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta Z. 1998: Teoria nazw własnych, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa–Kraków, s. 15–36.
Zobacz w Google Scholar

Kalisz R. 1994: Teoretyczne podstawy językoznawstwa kognitywnego, [w:] H. Kardela (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, Biblioteka Myśli Semiotycznej nr 31, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, s. 65–76.
Zobacz w Google Scholar

Kleiber G. 2003: Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Cz. 1983: Forma i funkcja nazw własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik-Kaleta Z. 2007: Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), t. 1, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2011: Onomastyczne (hipo)tezy – czyli o problemie wielomotywacyjności nazwisk w badaniach antroponimicznych, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 72–89.
Zobacz w Google Scholar

Król M. 2014: Typologia homonimii językoznawczej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

KuchS: R. Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Lexis, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I. 2000: Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1956: La position linguistique du nom propre, „Onomastica” II, s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

LJK: V. Evans, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta, M. Cierpisz, J. Podhorodecka, A. Gicala, J. Winiarska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 2006: O kategoriach onimiczno-apelatywnych w polszczyźnie, [w:] K. Rymut i in. (red.), Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 261–268.
Zobacz w Google Scholar

Łobozińska R. 2006: Wybrane apelatywy antroponimiczne w nazwiskach śląskich w XVI, XVII, XVIII w., [w:] Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 135–142.
Zobacz w Google Scholar

Majewska M. 2002: Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Majewska M.B. 2010: O potrzebie wprowadzenia terminów: homonimia synchroniczna, homonimia diachroniczna i homonimia historyczna, [w:] P. Zbróg (red.), Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, LIBRON, Kielce, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Makowska D. 2010: O skradzionych Kossakach, zdemontowanych Stalinach (oraz o psach wzrokowcach), „Onomastica” LIV, s. 35–50.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 1994: Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 2012: Nazwiska polskie pochodne genetycznie od imion żeńskich, [w:] I. Łuc, M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 255–279.
Zobacz w Google Scholar

Małachowski L.W. 2009: Teorija leksiczieskoj i grammaticzieskoj omonimii, Izdatielstwo Nauka, Leningrad.
Zobacz w Google Scholar

Mielczuk I. 1974: Opyt tieorii lingwisticzeskich modielej „Smysł ó Tiekst”. Siemantika, sintaksis, Izdatielstvo Nauka, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

MrózS: R. Mrózek, Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 1988: „Profilowanie” profilowania, [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), Profilowanie w języku i tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 1994: Semantyka kognitywna a semantyczny antyindywidualizm Tylera Burge’a, [w:] H. Kardela (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, Biblioteka Myśli Semiotycznej nr 31, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, s. 116–123.
Zobacz w Google Scholar

NAp: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, J. Szymowa, K. Rymut, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A. 2007: Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500–1772), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

NMPol: Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, t. 1–13: t. 1–7, red. K. Rymut, t. 8–9, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, t. 10–13, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1996–2016.
Zobacz w Google Scholar

NOdm: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta, E. Supranowicz, J. Szymowa, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

NPoz: I. Sarnowska-Giefing, Słownik nazwisk mieszkańców Poznania, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (t. 1), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (t. 2), Poznań 2011–2014.
Zobacz w Google Scholar

Palinciuc-Dudek E. 2011: Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Priwałowa I. 1979: Sobstwiennyje imiena i problema omonimii, „Woprosy Jazykoznanija”, nr 5, s. 56–67.
Zobacz w Google Scholar

Raszewska-Klimas A. 2018: Wieloznaczność nazwisk Polaków, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Raszewska-Klimas A. (w druku): Kognitywizm jako metoda interpretacji antroponimów, „Annales UMCS”.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1965: Struktura i klasyfikacja nazwiska słowiańskiego na podstawie Słownika nazwisk śląskich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. 5, s. 9–63.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka-Fira E. 2004: Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2006: Nazwa własna jako tekst, „Polonica”, nr 26–27, s. 299–317.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2012: Wstęp do semantyki onimicznej: nomina propria i nomina appellativa – inkluzja czy ekskluzja?, [w:] M. Ološtiak (red.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 22–31.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2013: Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2007: Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

SG: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 1–15, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880–1902.
Zobacz w Google Scholar

SGPKar: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1900–1911.
Zobacz w Google Scholar

SGP PAN: Słownik gwar polskich, t. 1–10, t. 1 – red. M. Karaś, J. Reichan, t. 2–5 – red. J. Reichan, S. Urbańczyk, t. 6 – red. J. Okoniowa, J. Reichan, t. 7–8 – red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, t. 9 – red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, R. Kucharzyk, t. 10 – red. B. Grabka, R. Kucharzyk, t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, t. 4–10, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1977–2018.
Zobacz w Google Scholar

SIW: K. Rymut, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1955.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 2012: Klasyfikacja onomastyczna i jej podstawy terminologiczne na przykładzie nazw obiektów handlowych, [w:] I. Łuc, M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 325–336.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 1997: Polskie nazwiska a kultura. Propozycja badań kognitywnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr 53, s. 145–156.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 2001: Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SNW: Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, wersja elektroniczna Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych, red. K. Rymut, Zakład Onomastyki Polskiej, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1992–1994.
Zobacz w Google Scholar

SONP: L. Tomczak, Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

SSNO: Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. 1–6, Suplement, t. 7, oprac. pod kier. M. Malec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965–1987.
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

Soltész K.J. 1972: Homonimie, Polysemie end Synonymie der Eigennamen, „Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae”, nr 22, s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Šrámek R. 1988: Teoria onomastyki i płaszczyzny nominacji proprialnej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo”, nr 11, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Šrámek R. 1999: Úvod do obecné onomastyki, Masarykova Univerzita, Brno.
Zobacz w Google Scholar

Superanskaja A.W. 1973: Obszczaja tieorija imieni sobstwiennogo, Izdatielstwo Nauka, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Superanskaja A.V. 1995: Omonimia w onomastikie, [w:] A. Bochnakowa, S. Widłak (red.), Manus amicitiae. Studia linguistica in honorem Witoldi Mańczak septuagenarii, Universitas Iagellonica, Cracoviae, s. 199–203.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak-Mendez R. 2002: Nowak : Mueller, czyli różnice strukturalne pomiędzy polskim i niemieckim systemem nazwisk, „Onomastica”, t. 47, s. 119–135.
Zobacz w Google Scholar

Tabakowska E. 2001: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taszycki W. 1968: Polskie nazwy osobowe, „Rozprawy i Studia Polonistyczne” IV, Wrocław, s. 21–40.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R. 2001: Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R. 2002: Cognitiver Grammar, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1984: Struktura pola znaczeniowego (Studium językoznawcze), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trybulec Z. 1979: O pewnym ujęciu homonimii, „Studia Semiotyczne” XI, s. 169–180.
Zobacz w Google Scholar

Van Langendonck W. 1981a: On the Theory of Proper Names, Oxford University Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Van Langendonck W. 1981b: On the Theory of Proper Names, [w:] K. Rymut (red.), Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 63–78.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1996: Homonimia w polskiej antroponimii, [w:] S. Mikołajczak, A. Sieradzki (red.), W przyjacielskim kręgu: prace ofiarowane profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo WiS, Poznań, s. 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Warchoł S. 2009: Homonimy apelatywno-zoonimiczne i onimiczno-zoonimiczne w środowiskach wiejskich Polski, Bułgarii i Ukrainy, „Rozprawy Slawistyczne”, nr 22, s. 234–252.
Zobacz w Google Scholar

Warchoł S. (red.) 2009: Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Weinsberg A. 1983: Językoznawstwo ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Witan E. 1981: Z zagadnień homonimii monogenetycznej częściowej, „Poradnik Językowy”, nr 2–3, s. 93–103.
Zobacz w Google Scholar

WM: Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.
Zobacz w Google Scholar

Wojan K. 2010a: Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Wojan K. 2010b: Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Wojan K. 2011: Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

WSe: S. Warchoł, Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. 1–5, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007–2016.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2005: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content