Kartofle i ziemniaki w muzyce, czyli o twórczym wykorzystaniu potencjału językowego z perspektywy semantyki encyklopedycznej
PDF

Słowa kluczowe

gramatyka kognitywna
rozszerzenie semantyczne
semantyka encyklopedyczna
wiedza
zmiana znaczenia

Jak cytować

Taraszka-Drożdż, B. (2019). Kartofle i ziemniaki w muzyce, czyli o twórczym wykorzystaniu potencjału językowego z perspektywy semantyki encyklopedycznej. Język Polski, 99(4), 59–72. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.5

Abstrakt

Przedmiotem analizy są użycia leksemów kartofel i ziemniak, a także ich derywatów, występujące w języku współczesnych polskich muzyków. Analiza ma na celu opis tych użyć z punktu widzenia semantyki encyklopedycznej postulowanej w ramach gramatyki kognitywnej. Ujmując zmiany znaczenia w terminach rozszerzenia semantycznego oraz skupiając uwagę na pojęciu wiedzy encyklopedycznej użytkowników języka, artykuł jest próbą precyzyjnego określenia, na czym polega osadzenie rozszerzenia w tego typu wiedzy. Dokonane obserwacje pozwalają na wskazanie kluczowej roli, jaką odgrywa wiedza w procesie kategoryzacji stanowiącym podstawę zmiany semantycznej, w procesie utrwalania się złożonej struktury semantycznej stanowiącej nowe znaczenie oraz w dalszych twórczych procesach wykorzystania tej struktury.

https://doi.org/10.31286/JP.99.4.5
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2013: Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej, [w:] W. Chlebda (red.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 73–84.
Zobacz w Google Scholar

Evans V. 2007: A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Zobacz w Google Scholar

Habela J. 1998: Słowniczek muzyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R. 1987: Foundations of Cognitive Grammar, Stanford University Press, Stanford, CA.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R. 2000: Grammar and Conceptualization, Mouton de Gruyter, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R. 2003: Model dynamiczny oparty na uzusie językowym, przeł. W. Kubiński, [w:] E. Dąbrowska, W. Kubiński (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 30–117.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R. 2005: Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, P. Łozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R. 2009: Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. E. Tabakowska i in., Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2011: Rzecz o języku: O wyższości kartofla nad ziemniakiem, „Gazeta Wrocławska”, 1.04.2011 (online: http://www.gazetawroclawska.pl, dostęp: 12 maja 2018).
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1963: Pomocnicze elementy języka muzykologii, „Język Polski” XLIII, z. 3, s. 113–128.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969 (online: http://doroszewski.pwn.pl, dostęp: 12 maja 2018).
Zobacz w Google Scholar

SJP PWN: Słownik języka polskiego PWN (online: http://sjp.pwn.pl, dostęp: 12 maja 2018).
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Taraszka-Drożdż B. 2014: Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Taraszka-Drożdż B. 2016: La dimension axiologique des extensions sémantiques de clair et de sombre, „Neophilologica”, Vol. 28, s. 256–272.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R. 2007: Gramatyka kognitywna, przeł. M. Buchta, Ł. Wiraszka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2017: Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://wsjp.pl, dostęp: 12 maja 2018).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content