O Profesorze Jerzym Reichanie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
PDF

Jak cytować

Tyrpa, A. (2019). O Profesorze Jerzym Reichanie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin. Język Polski, 99(3), 107–117. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.9
https://doi.org/10.31286/JP.99.3.9
PDF

Bibliografia

Bibl 1: Bibliografia prac Jerzego Reichana za lata 1957–2001, [w:] J. Okoniowa, B. Dunaj (red.), Studia Dialektologiczne II, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2002, s. 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Bibl 2: Bibliografia prac Jerzego Reichana za lata 2002–2010, [w:] H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne IV, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2010, s. 209–213.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński Z. 2002: Od Mikołajskiej do Straszewskiego przez Groble, [w:] J. Okoniowa, B. Dunaj (red.), Studia Dialektologiczne II, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2002, s. 23–26.
Zobacz w Google Scholar

MAGP: Mały atlas gwar polskich, t. 1–13, opracowany przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. 1–2 pod kierunkiem K. Nitscha, t. 3–13 pod kierunkiem M. Karasia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1957–1970.
Zobacz w Google Scholar

Niezabitowska A., Reichan J. 1986: Nowy słownik gwar polskich a inne polskie słowniki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 12, s. 133–147.
Zobacz w Google Scholar

Okoniowa J., Reichan J. 2008: Profesor Mieczysław Karaś w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich – w 30. rocznicę śmierci, „LingVaria” III, nr 1(5), s. 197–203.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1960: Tekst gwarowy z Międzybrodzia Bialskiego powiat żywiecki, [w:] K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 107–108.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1967: O kilku właściwościach językowych w zachodniej części powiatu limanowskiego, „Archiwum Etnograficzne” XXX, s. 107–109.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1975a: Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne w języku polskim na tle słowiańskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1975b: Śp. Piotr Galas (26 XI 1887–6 I 1975), „Język Polski” LV, z. 5, s. 321–325.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (mapa) 1979: Gwary ludowe, [w:] Atlas miejskiego województwa krakowskiego, Kraków, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Geograficznych, Urząd Miasta Krakowa, s. 46.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1980a: Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1980b: W sprawie ogólnosłowiańskich badań fonetycznych i fonologicznych, [w:] Studia Linguistica Polono-Jugoslavica I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 83–89.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (mapa) 1981a: Gwary ludowe, [w:] Atlas województwa bielskiego, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Geograficznych, Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Kraków, s. 39.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (rec.) 1981b: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1–15, Wrocław 1964–1977, „Rocznik Slawistyczny” XLIII, s. 121–138.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1982: Teksty z gwary polskiej na Wileńszczyźnie, „Język Polski” LXII, z. 1, s. 34–39.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1987: Wyraz da w gwarach polskich, [w:] Slawistyczne studia językoznawcze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 293–298.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1988a: Leksykograficzna interpretacja faktów dialektalnych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXIV, s. 185–189.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1988b: Mieczysław Karaś jako leksykolog i leksykograf, „Język Polski” LXVIII, z. 4–5, s. 266–269.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1989: Wyraz „cerkiew” w gwarach polskich, [w:] R. Łużny (red.), Chrześcijański Wschód a kultura polska, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 149–162.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1990: Słownictwo gwarowe w przestrzeni i czasie, [w:] Studia Linguistica Polono-Slovaca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 135–142.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1991: Wyraz mamałyga i jego rozwój semantyczny w języku polskim, „Roczniki Humanistyczne” XXXIX–XL, z. 6 (1991–1992), s. 173–180.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1992a: W sprawie nowego syntetycznego ujęcia dialektów polskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 8, Językoznawstwo: Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie w 1993 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 202–207.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1992b: O niektórych polskich gwarowych kontynuantach prasłowiańskiego čechati, [w:] W. Boryś, W. Sędzik (red.), Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej. Język na pograniczach 4, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy „Omnitech Press”, Warszawa, s. 191–195.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1993: Theoretical and Methodological Problems Connected with Work on the New Słownik gwar polskich (Polish Dialect Dictionary), „Dialectologia et Linguistica. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics”, Vol. 1993(1), Bamberg, s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1994a: Dialect Study in Poland, [w:] W. Vierieck (red.), „Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik” – Beiheft 76, Verhandlungen des Internationalen Dielektologenkongresses Bamberg 1990, Band 3, Stuttgart, s. 463–474.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1994b: Z metod i problemów współczesnej dialektologii i geografii lingwistycznej, „Rocznik Slawistyczny” XLIX, cz. 1, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1995a: O gwarze podhalańskiej w gawędach Sabały, [w:] M. Rokosz (red.), O Sabale. W stulecie śmierci 1894–1994, Secesja, Zakopane, s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1995b: Śp. prof. dr Roman Stopa (8 VIII 1895–15 IV 1995), „Język Polski” LXXV, z. 4–5, s. 242–246.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1995c: posłowie w jęz. ang., [w:] R. Stopa, Spod chłopskiej strzechy na katedrę uniwersytetu. Kartki z życia człowieka opętanego muzyką, poezją, wsią i Buszmenami, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 201–204.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1996a: Problem syntetycznego ujęcia polskiego słowotwórstwa gwarowego. Zarys koncepcji, [w:] B. Dunaj, J. Reichan (red.), Studia Dialektologiczne I, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 191–195.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1996b: Geografia wybranych formacji słowotwórczych w „Małym atlasie gwar polskich”, [w:] Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich. VI Polsko-Szwedzka Konferencja Slawistyczna, Mogilany 1–3 października 1995, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 85–91.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1996c: Ze słowotwórstwa gwar Polski wschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XIV–XV, Sectio FF (1996–1997), s. 307–316.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1996d: Ze słowotwórstwa gwar Polski zachodniej, [w:] Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” I, s. 53–58.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1996e: Wyraz kolęda w gwarach polskich, [w:] T. Budrewicz i in. (red.), Z kolędą przez wieki: Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich, Biblos, Tarnów, s. 331–338.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1997a: Kategorialne nazwy czynności w gwarach polskich, [w:] H. Popowska-Taborska, J. Duma (red.), Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane prof. Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 209–212.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1997b: O niektórych polskich gwarowych złożeniach i zrostach, [w:] M. Blicharski, H. Fontański (red.), Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 100–105.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1997c: Wyraz kulesza (kulasza) i formy pokrewne w gwarach, [w:] A. Bolek i in. (red.), Słowianie wschodni. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Bohdan Grell i Córka s.c., Kraków, s. 233–238.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1997d: Polskie gwarowe ojczenasze i zdrowaśki, [w:] G. Habrajska (red.), Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 295–301.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1998a: Badania uczonych niemieckich nad mową Kaszubów, [w:] J. Rusek i in. (red.), Slawistyka niemiecka a kraje słowiańskie / Die deutsche Slavistik und die slavische Länder, Energeia, Warszawa, s. 59–69.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1998b: Typy odmienności słowotwórczych w gwarach polskich, [w:] M. Blicharski, H. Fontański (red.), Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 90–94.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1998c: Polskie słowotwórstwo gwarowe w aspekcie geograficznojęzykowym, [w:] S. Gala (red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 259–264.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1998d: Wyraz kutia w gwarach polskich, „Roczniki Humanistyczne” XXXVI, z. 7, s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1998e: Fleksja onomastyczna w zakresie niektórych nazw osobowych zakończonych na spółgłoski wargowe, [w:] E. Jakus-Borkowa, K. Nowik (red.), Najnowsze przemiany nazewnicze, Energeia, Warszawa, s. 307–317.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1998f: Związki słowotwórcze dialektów polskich z innymi dialektami i językami słowiańskimi, Z polskich studiów slawistycznych, seria 9, Językoznawstwo: Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie w 1998 r., Energeia, Warszawa, s. 237–240.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1999a: Interpretowanie fonetycznych form zapożyczeń niemieckich w Słowniku gwar polskich PAN, „Prace Filologiczne” XLIV, s. 437–442.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1999b: Gwary polskie w końcu XX w., [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 262–278.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1999c: Dane o słowotwórstwie gwar śląskich w „Atlasie językowym Śląska” Alfreda Zaręby, [w:] H. Mieczkowska (red.), In memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. W dziesiątą rocznicę śmierci, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 57–64.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1999d: Z problemów polskiego słowotwórstwa gwarowego, [w:] A. Ferenčiková (red.), Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24–26 septembra 1997), Veda, Bratislava, s. 183–190.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1999e: Niektóre nazwy działacza w gwarach polskich, [w:] M. Blicharski, H. Fontański (red.), Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 83–92.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (red.) 1999f: Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, t. 1: A–O, t. 2: P–Ż, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (rec.) 2000a: K. Dejna, Atlas gwar polskich, t. 1: Małopolska, Warszawa 1998, „Język Polski” LXXX, s. 101–105.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2000b: „Słownik gwar polskich” jako synteza polskiej leksykografii gwarowej, [w:] H. Popowska-Taborska (red.), Słowiańskie słowniki gwarowe, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2000c: Garść uwag o pracy nad „Słownikiem gwar polskich”, [w:] B. Bartnicka i in. (red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia IV: Badanie dziedzictwa kulturowego, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2000d: Problem kategorii i nadkategorii słowotwórczych (na przykładzie gwarowych nazw nosicieli cech i nazw wykonawców czynności), [w:] K. Rymut, W. Rzepka (red.), Studia historycznojęzykowe III: Rozwój polskiego systemu językowego, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 123–127.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2000e: Polski gwarowy wyraz pomłoze, „Prace Filologiczne” XLV, s. 473–475.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2001a: Podstawowe zasady redakcyjne „Słownika gwar polskich” PAN i ich realizacja, [w:] S. Gajda (red.), Złota księga. 50 lat polonistyki opolskiej. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole, s. 325–332.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2001b: Wyraz zmyślny w gwarach polskich na tle polszczyzny literackiej, [w:] J. Maćkiewicz, E. Rogowska (red.), W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 248–261.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2002a: Z badań nad polskim słownictwem gwarowym (rola „Słownika etymologicznego języka polskiego F. Sławskiego i „Słownika prasłowiańskiego” pod red. F. Sławskiego w pracach leksykograficznych i leksykologicznych nad współczesnym polskim słownictwem gwarowym), [w:] J. Rusek i in. (red.), Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 341–344.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2002b: Zarys dziejów badań nad dialektem środkowo- i północnomałopolskim, [w:] S. Gala (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 407–418.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2002c: Niespodzianka dialektologiczna na południe od Myślenic, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 6, „Studia Linguistica” I: Profesor Józefie Kobylińskiej w 50-lecie pracy naukowej przyjaciele i uczniowie, s. 315–319.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2002d: Formacje z przyrostkiem -ota w funkcji niekategorialnych nazw czynności w gwarach polskich, [w:] S. Cygan (red.), Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 133–141.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2002e: Przedświąteczna krakowska przygoda leksykalna ze staniolem, sreberkiem i złotkiem, [w:] S. Gajda i in. (red.), Język w przestrzeni społecznej. Profesorowi Władysławowi Lubasiowi na siedemdziesiąte urodziny, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 447–453.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2002f: Jeszcze o wykrzyknikach na, ne, nę i pochodnych od nich formach w znaczeniu ‘bierz, weź’ lub ‘bierzcie, weźcie’ w gwarach polskich, „Roczniki Humanistyczne” XLIX–L, z. 6: Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Leszczyńskiemu, s. 329–348.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2003a: Refleksje na marginesie „Małego atlasu gwar polskich”, [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary dziś 2: Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 127–134.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2003b: The Atlases of Polish Dialects, [w:] S. Warchoł (red.), Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Lublin 24–29 July 2000, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 209–220.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2003c: Wyrażenia co chwila, co chwilę, co po chwila, co po chwilę, co po chwili, co godzina, co godzinę, co niedziela, co niedzielę i podobne w gwarach polskich, [w:] U. Sokólska, P. Wróblewski (red.), Słowa jak mosty nad wiekami. Profesor Barbarze Falińskiej z okazji pięćdziesiątej rocznicy pracy naukowej ten tom prac dedykują: przyjaciele, koleżanki, koledzy, uczniowie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 315–323.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2003d: Śp. Zofia Stamirowska (20 XII 1910–6 X 2003), „Język Polski” LXXXIII, s. 318–319.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2004: Przyrostek -ba w dialektach polskich ze szczególnym uwzględnieniem gwar Polski południowej, „Annales Acadamiae Pedagogicae Cracoviensis” 19, „Studia Linguistca” II: Profesor Marii Zarębinie z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin przyjaciele i uczniowie, s. 421–427.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2005a: Mieczysław Małecki i „Atlas językowy polskiego Podkarpacia”, [w:] J. Rusek (red.), Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. W setną rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121–128.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2005b: Wyraz watra w gwarach polskich (zasięg geograficzny, semantyka, derywacja), [w:] M. Madejowa i in. (red.), Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ, s. 201–205.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2006a: Kartografia lingwistyczna w badaniach nad gwarami Polski północno-wschodniej, [w:] J. Bałachowicz, S. Frycie (red.), Język – literatura – wychowanie. Praca zbiorowa dedykowana Profesor Annie Kowalskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa, s. 54–64.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2006b: Mapy znaczeniowe w atlasach gwar polskich i w „Polskim atlasie etnograficznym”, [w:] K. Rymut i in. (red.), Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 359–386.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2006c: Granice języków, dialektów i gwar (z doświadczeń dialektologii polskiej), [w:] J. Okoniowa (red.), Studia Dialektologiczne III, Lexis, Kraków, s. 23–31.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2006d: Zasługi Mieczysława Szymczaka dla poznania polskiego słowotwórstwa gwarowego, „Prace Filologiczne” LI, s. 343–351.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2007a: Formacje z przyrostkiem -awka w funkcji niekategorialnych nazw czynności i stanów w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary dziś 4: Konteksty dialektologii, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 221–235.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2007b: Dobrzy chłopcy i inne określenia zbójników tatrzańskich w świetle materiałów „Słownika gwar polskich PAN”, [w:] M. Madejowa i in. (red.), Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ, s. 355–361.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2007c: Wspomnienie o badaczkach dialektów polskich – Teresie Gołębiowskiej, Wandzie Pomianowskiej i Zofii Stamirowskiej, [w:] S. Cygan (red.), W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 23–35.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2008: Formacje z przyrostkiem -iny w funkcji niekategorialnych nazw czynności w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] L. Bednarczuk i in. (red.), Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 637–641.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2009: Formacje z przyrostkiem -anka w funkcji niekategorialnych nazw czynności i stanów w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), W kręgu języka. Materiały konferencji Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16–17 maja 2008, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 365–374.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010a: Typologia słowników gwarowych na tle ogólnej typologii słowników, [w:] H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne IV, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 215–225.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010b: Kwestionariusz do badania samogłosek nosowych i grup samogłoska + spółgłoska nosowa w dialektach polskich, [w:] H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne IV, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 231–252.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010c: Typologia izomorf słowotwórczych a granice języków i dialektów (z doświadczeń dialektologii polskiej), [w:] H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne IV, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 227–230.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010d: Derywaty z formantem -ot w funkcji niekategorialnych nazw czynności lub/i wytworów czynności w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] R. Przybylska i in. (red.), Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 225–239.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010e: Derywaty z formantem -atyka w funkcji niekategorialnych nazw czynności lub/i wytworów czynności w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] J.S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej Jubileuszu, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 321–329.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010f: Ze słownictwa dialektu mazowieckiego, [w:] D. Czyż, M. Frąckiewicz (red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia XIV: Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża, s. 177–184.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010g: Pracownia dialektologiczna Nitscha, [w:] H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne IV, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 25–34.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010h: Wspomnienie o Profesorze Romanie Stopie, [w:] H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne IV, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 253–255.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2010i: Profesor Mieczysław Karaś jako wybitny badacz polskich gwar ludowych. Prace nad Małym atlasem gwar polskich, [w:] M. Kowalik (red.), Z Przędzela po rektorskie berło... Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia, Rudnik nad Sanem, 20 listopada 2009 r. (uczestnicy, wystąpienia, materiały), Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, Rudnik nad Sanem, s. 22–34.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2011: Prace Kazimierza Nitscha nad atlasami i słownikiem gwar polskich, [w:] R. Majkowska, T. Filip (red.), Kazimierz Nitsch, 1874–1958. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 czerwca 2008 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2012a: Derywaty z formantem -ęga w funkcji niekategorialnych nazw czynności i stanów w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] M. Pachowicz, K. Choińska (red.), Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal‑Krupa, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 348–354.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2012b: Odczasownikowe derywaty z formantem -ęga w funkcji subiektów czynności, procesów i stanów w gwarach polskich, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LVIII, s. 291–299.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2012c: Jeszcze o formacjach z formantem -acja derywowanych od podstaw niełacińskich w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, [w:] M. Marczewska, S. Cygan (red.), W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 463–474.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2014: Formacje z formantem -twa (ew. -itwa, -atwa) w gwarach polskich na tle historycznojęzykowym, [w:] M. Mączyński, E. Horyń (red.), Język w środowisku wiejskim. W 110. rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, t. 1, Collegium Columbinum, Kraków, s. 177–185.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2016a: Zaduma nad Porównawczym słownikiem trzech wsi małopolskich Mariana Kucały, „Język Polski” XCVI, z. 3, s. 90–97.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2016b: Jeszcze w sprawie leksykograficznej interpretacji faktów gwarowych w słownikach gwar polskich polskich, [w:] D.K. Rembiszewska (red.), Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Warszawa–Łomża, s. 207–216.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2016c: Fakty z zakresu dialektu i kultury wsi w interpretacji dialektologicznej i etnograficznej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXVII, s. 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2016d: O metodzie badań synonimii w gwarach polskich „Polonica” XXXVI, s. 159–165.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2016e: Profesor Marian Kucała jako dialektolog, „LingVaria” XI, nr 1(21), s. 227–237.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2017: Wyrazy z formantem -acja w gwarach polskich na tle historycznojęzykowym, „LingVaria” XII, nr 1(23), s. 255–267.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2018: Mieczysław Karaś jako dialektolog, [w:] R. Przybylska i in. (red.), Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 59–70.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 2019: Kazimierz Nitsch i Mały atlas gwar polskich, „LingVaria” XIV, nr 1(27), s. 317–329.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J., Leszczyński Z. (rec.) 1958: B. Hála, Fonetika polštiny, [w:] Rozpravy Československé Akademie Věd, Ročnik 64, řada SV, z. 1, 1954, „Język Polski” XXXVIII, s. 63–67.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J., Woźniak K. 2001: Perspektywy polskiej leksykografii gwarowej, [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary dziś 1: Metodologia badań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 33–42.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J., Woźniak K. 2004: Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J., Zathey J. 1974: Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400–1500, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

SGP: Słownik gwar polskich, t. 1–10, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–10, z. 1), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2 – t. 10, z. 1), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1991 (t. 1–3), Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1992–2018 (t. 4–10, z. 1).
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. (red.) 2009: Mały słownik gwar polskich, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2019: Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018), „Język Polski” XCIX, z. 1, s. 102–106.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content