Wybrane przykłady polsko-wschodniosłowackich zbieżności semantycznych na tle ogólnosłowiańskim (wsch.-sła. skura, cma, chudoba, hodovac)
PDF

Słowa kluczowe

dialekty wschodniosłowackie
ćma
chudoba
hodować
skóra

Jak cytować

Pogwizd, S. (2019). Wybrane przykłady polsko-wschodniosłowackich zbieżności semantycznych na tle ogólnosłowiańskim (wsch.-sła. skura, cma, chudoba, hodovac). Język Polski, 99(3), 98–106. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.8

Abstrakt

W tekście omówione zostały paralele w rozwoju semantycznym poszczególnych leksemów, wspólnych dialektom wschodniosłowackim i polskiemu obszarowi językowemu. W artykule poddano analizie wybrane jednostki leksykalne występujące w języku polskim (ze szczególnym uwzględnieniem gwar małopolskich) oraz w gwarach wschodniosłowackich – jednej z trzech podstawowych grup dialektów słowackich. Zbieżności analizuje się na tle innych języków słowiańskich (najczęściej są to wpływy sąsiadującego z badanym terenem języka ukraińskiego). Zadaniem pracy jest prześledzenie przebiegu rozwoju semantycznego badanych wyrazów na omawianym obszarze oraz ustalenie charakteru relacji międzyjęzykowych zachodzących w omawianych sytuacjach.

https://doi.org/10.31286/JP.99.3.8
PDF

Bibliografia

ASJ: J. Štolc, F. Buffa, A. Habovštiak, Atlas slovenského jazyka, t. 1–4, Veda, Bratislava 1968–1984.
Zobacz w Google Scholar

ASJ Komentarze: J. Štolc, F. Buffa, A. Habovštiak, Atlas slovenského jazyka. Úvod – Komentáre – Dotazník – Indexy, t. 1–4, Veda, Bratislava 1968–1984.
Zobacz w Google Scholar

Basaj M., Siatkowski J. 2006: Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczuk L. 2018: Początki i pogranicza polszczyzny, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bilčíková J. 1998: Krátky slovník nárečia slovenského zeplínskeho z Budkoviec, Print-Servis, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Buffa F. 2004: Slovník šarišských nárečí, Nauka – Gustav Moško, Prešov.
Zobacz w Google Scholar

Czernych P.J. 1994: Istoriko-etimologiczeskij słowar sowriemiennogo russkogo jazyka, t. 1–2, Russkij jazyk, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

ESUM: Etymologіcznyj słownyk ukrajinskoji mowy, red. O.S. Mel’nyczuk, t. 1–6, Naukowa dumka, Kyjiw 1982–2012.
Zobacz w Google Scholar

Fabry O. 2010: Slovník spišskeho nárečia zo Slatviny, Združenie obći mikroregión Slubica Slatvina.
Zobacz w Google Scholar

Halaga O. (red.) 2002: Východoslovenský slovník. Historicky dokumentovaný (921–1918); paralely české, slovenské ekvivalenty, t. 1: A–O, Universum, Košice.
Zobacz w Google Scholar

Horodyska-Gadkowska H. 1967: Polskie słownictwo gwarowe z zakresu hodowli zwierząt domowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

HSSJ: Historický slovník slovenského jazyka, red. M. Majtán, t. 1–7, Veda, Bratislava 1991–2008.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz M. 2010: Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kálal М. 1924: Slovenský slovník z literatúry aj nářečí, Slovenska Grafia, Banská Bystrica.
Zobacz w Google Scholar

Kąś J. 2011: Słownik gwary orawskiej, t. 1–2, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kotulič I. 2017 (1957): Historické hlaskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí, red. S. Habijanec, Veda, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Krajčovič R. 1974: Slovenčina a slovanské jazyky. Praslovanská genéza slovenčiny, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, wyd. 2, Drukarnia Zakładu Ossolińskich, Lwów 1854–1860.
Zobacz w Google Scholar

Łysenko P.C. 1974: Slownik polіs’kich govorіw, Naukowa Dumka, Kyjiw.
Zobacz w Google Scholar

Machek V. 1957: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Muka E. 1911–1928: Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow, t. 1–3, Ruská akademie věd, Česka akademie věd, Petrohrad–Praha.
Zobacz w Google Scholar

Orlovský J. 1982: Gemerský nárečový slovník, Osveta, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Pleteršnik M. 1894–1895: Slovensko-nemški slovar, t. 1–2, Katoliška Tiskarna, Ljubljana.
Zobacz w Google Scholar

Reczek S. 1968: Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

RMat.: Recznik srpskohrwatskoga kniżewnog jezika, red. M. Stepanović, S. Marković, S. Matić, M. Pešikan, t. 1–6, Matica srpska, Matica hrvatska, Nowi Sad–Zagreb 1967–1976.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. 1987: Językoznawstwo zachodniosłowiańskie w Polsce (przewodnik), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SGM: Słownik gwar małopolskich, red. J. Wronicz, t. 1–2, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

SGP PAN: Słownik gwar polskich, t. 1–10, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–10, z. 1), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2 – t. 10, z. 1), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1991 (t. 1–3), Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1992–2018 (t. 4–10, z. 1).
Zobacz w Google Scholar

Sł.: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1952–1982.
Zobacz w Google Scholar

SP: Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. 1–8, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974–.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–36), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–36, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1995–2012, indeks (online: http://spxvi.edu.pl/indeks, dostęp: 1 czerwca 2019).
Zobacz w Google Scholar

SRJ XI–XVII: Słowar’ russkogo jazyka XI–XVII w., red. S.G. Barchudarow, G.A. Bogatowa, W.B. Krysko, t. 1–31, Nauka, Moskwa 1975–.
Zobacz w Google Scholar

SRNG: Slowar’ russkich narodnych goworow, red. F.P. Filin, F.P. Sorokoletow, t. 1–50, Nauka, Moskwa 1965–2004.
Zobacz w Google Scholar

SSJ: Slovník slovenského jazyka, red. Š. Peciar, t. 1–6, Vydavateľstvo Slovenskej akedémie vied, Bratislava 1959–1968.
Zobacz w Google Scholar

SSJČ: Slovník spisovného jazyka českého, red. J. Bělič, t. 1–4, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1960–1971.
Zobacz w Google Scholar

SSN: Slovník slovenských nareči, red. I. Ripka, t. 1–2, Veda, Bratislava 1994–.
Zobacz w Google Scholar

SSRJ: Słowar’ sowriemiennogo russkogo literaturnogo jazyka, red. S.G. Barchudarow, t. 1–17, Izdatelstwo akadiemii nauk SSSR, Moskwa–Leningrad 1948–1965.
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1988–2002 (online: http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=39990&from=pubindex&dirids=105&tab=1&lp=236, dostęp: 1 czerwca 2019).
Zobacz w Google Scholar

SSUM: Słownyk staroukrajins’koji mowy XIV–XV st., red. L.L. Gumec’ka, І.M. Kernic’kyj, t. 1–2, Naukowa dumka, Kyjiw, 1977–1978.
Zobacz w Google Scholar

Stieber Z. 1937: Stanowisko mowy Słowaków, „Prace Filologiczne” XVII (przedruk w: Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 174–191).
Zobacz w Google Scholar

Stieber Z. 1938: Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, „Prace Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności” Nr 27, Kraków (przedruk w: Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 33–68).
Zobacz w Google Scholar

Stieber Z. 1950: Problém pôvodu východoslovenských nárečí, „Svojina”, Košice (w pol. tłum. Problem pochodzenia dialektów wschodniosłowackich, [w:] Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 191–203).
Zobacz w Google Scholar

SUM: Słownyk ukrajins’koji mowy, red. I.K. Bіlodіd, t. 1–11, Naukowa dumka, Kyjiw 1970–1980.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (online: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=254, dostęp: 1 czerwca 2019) (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Štolc J. 1994: Slovenská dialektológia, Veda, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

TSBLM: Tłumaczal’ny słounіk biełaruskaj lіtaraturnaj mowy, red. I.L. Kapylou, Mіnsk 2016.
Zobacz w Google Scholar

TSBM: Tlumaczal’ny slounіk bielaruskaj mowy u piacі tamach, red. M.P. Łoban, t. 1–5, Hałouna redakcyja biełaruskaj cawieckaj encykłapiedyi, Mіnsk 1977–1984.
Zobacz w Google Scholar

Vážný V. 1955: O jménech motýlů v slovenských nářečích, Vydavateľstvo Slovenskej akedémie vied, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Trubaczow O.N. 1960: Proischożdienije nazwanij domasznich żywotnych v slawianskich jazykach. Etimologiczeskije issledowanija, Izdatelstwo akadiemii nauk SSSR, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Vasmer M. 1964–1973: Etimologiczeskij slowar russkogo jazyka, przeł. z niem. O.N. Trubaczow, t. 1–4, Progress, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content