Amerykańskie przysłowia we współczesnej polszczyźnie
PDF

Słowa kluczowe

język polski
przysłowia
przysłowia amerykańskie
paremiczne zapożyczenia
znajomość przysłów amerykańskich

Jak cytować

Szpila, G. (2019). Amerykańskie przysłowia we współczesnej polszczyźnie. Język Polski, 99(3), 44–61. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.4

Abstrakt

Artykuł porusza kwestię zapożyczeń paremicznych w polszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem obecności paremii amerykańskich w języku polskim. W części pierwszej przedstawiono teoretyczne tło zagadnienia, w tym definicję zapożyczeń paremicznych, wyjaśnienie pojęcia „przysłowie amerykańskie” oraz proces europeizacji paremii amerykańskich. W części drugiej omówiono wyniki badania ankietowego, którego celem było ustalenie, jaką wiedzą o wybranych przysłowiach amerykańskich dysponują dwie grupy respondentów: reprezentujących młodsze i starsze pokolenia Polaków. Analiza dostarcza ciekawych informacji na temat rozumienia i użycia niektórych pożyczek paremicznych we współczesnej polszczyźnie.

https://doi.org/10.31286/JP.99.3.4
PDF

Bibliografia

Bańko M., Witalisz A. 2018: O proporcji kalk i zapożyczeń właściwych w polszczyźnie, [w:] K. Witzlack-Makarevich (red.), Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag, Frank&Timme, Berlin, s. 127–145.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2014: Kalka we frazeologicznym słowniku przekładowym, [w:] W. Chlebda (red.), Frazeologia a przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 307–314.
Zobacz w Google Scholar

Doyle C.C., Mieder W., Shapiro F.R. 2012: The Dictionary of Modern Proverbs, Yale University Press, New Haven–London.
Zobacz w Google Scholar

Fiedler S. 2006: “Willkommen zurück!” – Der Einfluss des Englischen auf die Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, [w:] A. Häcki Buhofer, H. Burger (red.), Phraseology in Motion I. Methoden und Kritik, Schneider Verlag, Baltmannsweiler, s. 451–465.
Zobacz w Google Scholar

Fiedler S. 2012: Der Elefant im Raum… The Influence of English on German Phraseology, [w:] C. Furiassi, V. Pulcini, F. Rodríguez González (red.), The Anglicization of European Lexis, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, s. 239–260.
Zobacz w Google Scholar

Fliciński P. 2010: Zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny, [w:] S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszka (red.), Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 21–32.
Zobacz w Google Scholar

Fliciński P. 2012: Wielki słownik frazeologiczny, IBIS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Georges R.A., Jones M.O. 1995: Folkloristics. An Introduction, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis.
Zobacz w Google Scholar

Haas H.A. 2008: Proverbs Familiarity in the United States: Cross-Regional Comparison of the Paremiological Minimum, „The Journal of American Folklore”, Vol. 121(481), s. 319–347.
Zobacz w Google Scholar

Haugen E. 1950: The Analysis of Linguistic Borrowing, „Language”, Vol. 26(2), s. 210–231.
Zobacz w Google Scholar

Jente R. 1932: The American Proverb, „American Speech”, No. 7, s. 342–348.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2004: Słownik przysłów czyli Przysłownik: pochodzenie, znaczenie, zastosowanie, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2016: Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze, [w:] G. Dziamska-Lenart, J. Liberek (red.), Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 19–53.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K., Sobol E., Stankiewicz A. (red.) 2005: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lowie R.H. 1932: Proverbial Expressions among the Crow Indians, „American Anthropologist”, Vol. 34(4), s. 739–740.
Zobacz w Google Scholar

Mieder W. 1989: American Proverbs: A Study of Texts and Contexts, Peter Lang, Bern–Frankfurt am Main–New York–Paris.
Zobacz w Google Scholar

Mieder W. 2004: Proverbs. A Handbook, Greenwood Press, Westport, Connecticut.
Zobacz w Google Scholar

Mieder W. 2010: American Proverbs. An International, National, and Global Phenomenon, „Western Folklore”, Vol. 69(1), s. 35–54.
Zobacz w Google Scholar

Mieder W. 2014: Behold the Proverbs of a People. Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics, University Press of Mississippi, Jackson.
Zobacz w Google Scholar

Mieder W. 2018: In Proverbiis Veritas, Münster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Mokijenko W.M. 1980: Sławianskaja frazeologia, Wysszaja Szkoła, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Mokijenko W.M. 1986: Obrazy russkoj rieczi, ŁGU, Leningrad.
Zobacz w Google Scholar

Naumova I.O. 2012: Frazeologiczieskije kalki anglijskowo proischożdienija w sowriemiennym russkom jazykie (na materiale publicystiki), CHNAGCH, Char’kow.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/, dostęp: 1 stycznia 2019).
Zobacz w Google Scholar

Pająk C. 1998: Słownik przysłów angielskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pamies A. 2010: National Linguo-cultural Specificity vs. Linguistic Globalization: The Case of Figurative Meaning, [w:] J. Korhonen, W. Mieder, E. Piirainen, R. Piñel (red.), Phraseologie Global – Areal – Regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13.–16.8.2008 in Helsinki, Narr Verlag, Tübingen, s. 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Pulcini V., Furiassi C., Rodríguez González F. 2012: The Lexical Influence of English on European Languages. From Words to Phraseology, [w:] C. Furiassi, V. Pulcini, F. Rodríguez González (red.), The Anglicization of European Lexis, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Radziejowski D. 1998: Słownik przysłów, powiedzeń, aforyzmów i cytatów, Altravox Press, Włocławek.
Zobacz w Google Scholar

Rozumko A. 2007: Skrzydlate słowa, „twory przysłowiopodobne” czy przysłowia? Nowe przysłowia angielskie we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Rozumko A. 2012: English Influence on Polish Proverbial Language, [w:] C. Furiassi, V. Pulcini, F. Rodríguez González (red.), The Anglicization of European Lexis, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, s. 261–277.
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. 2008: Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Staszewski S. 1985: Półkalki, kalki, zapożyczenia i hybrydy we frazeologii, [w:] M. Basaj, D. Rytel (red.), Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 215–218.
Zobacz w Google Scholar

Stepanova L. 2008: Dinamiczieskije procesy w intiernacjonalnoj frazieołogii, „Rossica Olomucensia” XLVI-II, s. 17–21.
Zobacz w Google Scholar

Szanskij N.M.М. 2015: Frazieołogija sowriemiennowo russkowo jazyka, URSS, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Szpila G. 2014a: Znajomość przysłów wśród polskich studentów – minimum paremiologiczne, „Literatura Ludowa”, nr 4–5, s. 87–101.
Zobacz w Google Scholar

Szpila G. 2014b: Kompetencja paremiczna młodzieży akademickiej w badaniu ankietowym, „Literatura Ludowa”, nr 6, s. 45–58.
Zobacz w Google Scholar

Szpila G. 2016: Wirtualny świat przysłów, „Literatura Ludowa”, nr 1, s. 41–55.
Zobacz w Google Scholar

Szpila G. 2017: Polish Paremic Demotivators: Tradition in an Internet Genre, „The Journal of American Folklore”, Vol. 130(517), s. 305–334.
Zobacz w Google Scholar

Veisbergs A. 2012: Phraseological Borrowing, Logos Verlag, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2007a: Anglosemantyzmy w języku polskim, Krakowskie Towarzystwo „Tertium”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2007b: Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych, [w:] W. Chłopicki (red.), Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Seria Język a Komunikacja 10, Krakowskie Towarzystwo „Tertium” Kraków, s. 235–244.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2011: English Loan-Translations in Polish – Preliminary Comments, [w:] Z. Wąsik, P.P. Chruszczewski (red.), Languages in Contact 2011. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 225–235.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2013: English Linguistic Influence on Standard and American Varieties of Polish: A Comparative Study, „Studia Linguistica Universitatis Jagellonicae Cracoviensis”, Vol. 130, s. 327–346.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2015: English Loan Translations in Polish. Word-formation Patterns, Lexicalization, Idiomaticity and Institutionalization, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa M. 2015: O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i frazeologicznych, „Język Polski” XCV, z. 4, s. 306–315.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content