Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018)
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2019). Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018). Język Polski, 99(1), 102–106. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.9
https://doi.org/10.31286/JP.99.1.9
PDF

Bibliografia

Cieślikowa A. 1965: Partykuła -kolwiek w historii i dialektach języka polskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 15, s. 45–84.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1990: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1991: Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1993: Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich, [w:] M. Biolik (red.), Onomastyka literacka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn, s. 33–39.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1994: O motywacji w onomastyce, „Polonica” XVI, s. 193–199.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1996a: Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych, „Onomastica” XLI, s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1996b: Jak ocalić w tłumaczeniu nawy własne, [w:] M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa (red.), Między oryginałem a przekładem, t. 2, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 311–323.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2000: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2001a: Rodzaje ekspresji w tworzeniu nazw osobowych, „Polonica” XV, s. 111–119.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2001b: Czy istnieją modele nazewnicze w toponimii schyłku XX wieku?, [w:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch (red.), Toponimia i oronimia, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków, s. 41–47.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2006a: Onimizacja, apelatywizacja a derywacja, [w:] Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 47–56.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 2006b: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, „LingVaria”, nr 1(1), s. 95–103.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. (red.) 2002: Mały słownik odmiany nazw własnych, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B., Bijak U., Cieślikowa A. 2011: Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy i ich stolic i mieszkańców, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.) 1999: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (red.) 1998: Nazwy własne. Encyklopedia, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A., Duma J. (red.) 2002–2003: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taszycki W. (red.) 1965–1987: Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1–7, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content