Wielostylowość w tekście prasowym na przykładzie XIX-wiecznej kroniki informacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

prasa XIX wieku
gatunki prasowe
kronika informacyjna

Jak cytować

Pietrzak, M. (2019). Wielostylowość w tekście prasowym na przykładzie XIX-wiecznej kroniki informacyjnej. Język Polski, 99(1), 52–65. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.5

Abstrakt

Celem artykułu było określenie cech stylistycznych dziewiętnastowiecznej kroniki informacyjnej. Analizy przeprowadzone zostały w ramach stylistyki lingwistycznej zorientowanej genologicznie (według metody opisu gatunków prasowych w opracowaniu Marii Wojtak). Podstawę materiałową badań stanowił korpus ok. 100 kronik informacyjnych wybranych z „Gazety Polskiej” z lat 1874–1882. Kronika informacyjna była typową formą wypowiedzi obecną z prasie polskiej XIX w. Oprócz wypowiedzi informacyjnych w kronice znajdowały się teksty oceniające i komentujące, a także wypowiedzi o charakterze urzędowo-administracyjnym. Zatem wielostylowość kroniki informacyjnej XIX w. wynika z jej synkretyzmu gatunkowego.

https://doi.org/10.31286/JP.99.1.5
PDF

Bibliografia

Giełżyński W. 1962: Prasa warszawska 1661–1914, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z. 1971: Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S. 2001: Stylistyka polska. Zarys, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2009: Odcinek, felieton, kronika – o tradycji gatunku felietonowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2013: Między felietonem a recenzją – o przynależności gatunkowej „Mieszanin literacko-artystycznych” Henryka Sienkiewicza, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 2, Rys, Poznań, s. 605–613.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2015: Oblicza recenzji 2. połowy XIX w. na przykładzie twórczości publicystycznej Henryka Sienkiewicza, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 316–325.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2017: Kronika informacyjna w prasie dziewiętnastowiecznej z perspektywy genologicznej, „Roczniki Humanistyczne” LXV, z. 6, s. 167–180.
Zobacz w Google Scholar

Siuciak M. 2015: Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy – na przykładzie wiadomości prasowej, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 326–334.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2004: Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2005: Stylistyczne ukształtowanie gatunków prasowych, [w:] M. Krauz, S. Gajda (red.), Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 145–159.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2014: Genologiczna analiza tekstu, „Prace Językoznawcze”, nr 16, z. 3, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content