Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia
PDF

Słowa kluczowe

uzus językowy
uzus toponimiczny
nazwy geograficzne
Huculszczyzna

Jak cytować

Włoskowicz, W. (2019). Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia. Język Polski, 99(1), 13–25. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.2

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie najważniejszych elementów i założeń nowo zaprojektowanej teorii uzusu toponimicznego objaśniającej mechanizmy rozpowszechniania się określonych wariantów nazw geograficznych. Prezentowana teoria wprowadza pojęcia uzusu toponimicznego,uzusu indywidualnego i uzusu zbiorowego. Zawiera ponadto inwentarz indywidualnych i zbiorowych czynników kształtujących uzus toponimiczny. Oddziaływanie wybranych czynników zilustrowano przykładami kilku wybranych nazw geograficznych z obszaru Huculszczyzny obecnych w tekstach języka polskiego: Pop Iwan, Żabie/Werchowyna, Rafajłowa, Stoh/Stóg, Hnitessa.

https://doi.org/10.31286/JP.99.1.2
PDF

Bibliografia

Bugajski M. 1993: Językoznawstwo normatywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1950: Kryteria poprawności językowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1979: Teoretyczne problemy kultury języka, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 359–368.
Zobacz w Google Scholar

Hrabec S. 1950: Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H. 1986: Teoretyczne zagadnienia kultury języka, [w:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 11–79.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2009: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Satkiewicz H. 1990: O zasadach aktualnej polityki językowej, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 163–166.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. (red.) 1978: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1995: Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy”, z. 9–10, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Włoskowicz W. 2017: Functions of geographical names and the use of endo- and exonyms, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” CLIX, s. 323–343 (online: http://dx.doi.org/10.23781/moegg159-323).
Zobacz w Google Scholar

Włoskowicz W. 2018: Glosy do teorii językoznawstwa normatywnego, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 47–65.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content