Rekonstrukcja prehistorii polskiego comparatiwu w ujęciu profesora Jerzego Kuryłowicza
PDF

Słowa kluczowe

comparativus
język polski
języki słowiańskie
języki indoeuropejskie

Jak cytować

Szeptyński, R. (2019). Rekonstrukcja prehistorii polskiego comparatiwu w ujęciu profesora Jerzego Kuryłowicza. Język Polski, 99(1), 5–12. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.1

Abstrakt

Artykuł podsumowuje i krytycznie omawia poglądy Jerzego Kuryłowicza na genezę polskiego (słowiańskiego, indoeuropejskiego) comparatiwu. W szczególności zakwestionowano hipotezę dotyczącą powstania praindoeuropejskiego sufiksu *-i̯os- (słow. *-’ьš-,pol. -sz-). Omówiono także źródło rozszerzenia słowiańskiego sufiksu *-ě-jьš- (pol. -ejsz-) oraz zagadnienia akcentologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem materiału polskiego. Poruszono również kwestię oryginalności hipotez przedstawionych w pracach Kuryłowicza.

https://doi.org/10.31286/JP.99.1.1
PDF

Bibliografia

Babik Z. 2002: Ein Fall urslavischer métatonie rude, „Zeitschrift für Slawistik”, Nr 47(1), s. 67–77.
Zobacz w Google Scholar

Benveniste É. 1935: Origines de la formation des noms en indo-européen, Adrien-Maisonneuve, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Benveniste É. 1948: Noms d’agent et noms d’action en indo-européen, Adrien-Maisonneuve, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Bravmann M.M. 1968: The Arabic elative. A new approach, E.J. Brill, Leiden.
Zobacz w Google Scholar

Brugmann K. 1889: Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, cz. 2.1, wyd. 1, Karl J. Trübner, Strassburg.
Zobacz w Google Scholar

Brugmann K. 1906: Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, cz. 2.1, wyd. 2, Karl J. Trübner, Strassburg.
Zobacz w Google Scholar

Friš O. 1953: The IE. comparative suffix -ios and the neuter suffix -os, „Archiv Orientální”, Vol. 21, s. 101–113.
Zobacz w Google Scholar

Grassmann H. 1873: Wörterbuch zum Rig-Veda, Brockhaus, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Jamison S.W., Brereton J.P. 2014: The Rigveda. The earliest religious poetry of India, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Jensen H. 1934: Der steigernde Vergleich und sein sprachlicher Ausdruck. „Indogermanische Forschungen”, Vol. 52, s. 108–130.
Zobacz w Google Scholar

Kogan L. 2015: Genealogical classification of Semitic. The lexical isoglosses, Walter de Gruyter, Boston–Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1935: Études indoeuropéennes, cz. 1, Gebethner i Wolff, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1952: L’accentuation des langues indo-européennes, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1954: Remarques sur le comparatif (germanique, slave, v. indien, grec), [w:] G. Redard (red.), Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift Albert Debrunner gewidmet von Schülern, Freunden und Kollegen, Francke Verlag, Bern, s. 251–257.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1956: L’apophonie en indo-européen, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1958: L’accentuation des langues indo-européennes, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1959: Na marginesie ostatniej syntezy akcentuacji słowiańskiej, „Rocznik Slawistyczny” XX, s. 40–53.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1962: L’apophonie en sémitique, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1963: Le mécanisme différenciateur de la langue, „Cahiers Ferdinand de Saussure”, Vol. 20, s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1964: The inflectional categories of Indo-European, Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1973: Studies in Semitic grammar and metrics, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 2004: The young Kuryłowicz: A collection of articles, Poligrafix, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majer M. 2015: Russian kotóryj, Czech který, Slovene katę´ri: Vowel Variation in the Reflexes of Proto-Slavic *koterъ(jь) ‘which (of the two)’, „Scando-Slavica”, t. 61 (2), s. 154–179.
Zobacz w Google Scholar

Mayrhofer M. 1976: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, cz. 3, Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Mayrhofer M. 1992: Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, cz. 1, Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Mayrhofer M. 1996: Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, cz. 2, Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Meier-Brügger M. 2003: Indo-European Linguistics, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Meier-Brügger M. 2010: Indogermanische Sprachwissenschaft, wyd. 9, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Monier-Williams M.A. 1872: A Sanskrit-English dictionary, Clarendon Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Piwowarczyk D.R. 2015: The Proto-Indo-European *-VTs# clusters and the formulation of Szemerényi’s Law, „Indogermanische Forschungen”, Vol. 120, s. 269–278.
Zobacz w Google Scholar

Rau J. 2014: The history of the Indo-European primary comparative, [w:] N. Oettinger, T. Steer (red.), Das Nomen im Indogermanischen. Morphologie, Substantiv versus Adjektiv, Kollektivum. Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen
Zobacz w Google Scholar

Gesellschaft vom 14. bis 16. September 2011 in Erlangen, Reichert, Wiesbaden, s. 327–341.
Zobacz w Google Scholar

Rix H. (red.) 2001: Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen, Reichert, Wiesbaden.
Zobacz w Google Scholar

Sławski F. 1980: Języki słowiańskie w pracach Jerzego Kuryłowicza, „Prace Językoznawcze (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego)” 66 (DLVII), s. 79–87.
Zobacz w Google Scholar

Stüber K. 2002: Die primären s-Stämme des Indogermanischen, Reichert, Wiesbaden.
Zobacz w Google Scholar

Szeptyński R. 2017: Vocalic elements and prosody in Slavic comparatives, „Indogermanische Forschungen”, Vol. 122, s. 189–205.
Zobacz w Google Scholar

Szeptyński R. 2018: Geneza słowiańskiego sufiksu comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -ejsz-), „Polonica” XXXVIII, s. 167–174.
Zobacz w Google Scholar

Szeptyński R. (w druku): Comparatives as derivatives of change-of-state verbs. The origin of the Proto-Indo-European comparative suffix, „Lingua Posnaniensis” 60.2.
Zobacz w Google Scholar

Whitney W.D. 1891: A Sanskrit grammar, including both the classical language, and the other dialects, of Veda and Brahmana, Breitkopf and Härtel, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Wiedemann O. 1886: Beiträge zur altbulgarischen Conjugation, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content