Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans
PDF

Słowa kluczowe

mitologizm
mitologia
chrematonimia
pogrzebowy
funeralny

Jak cytować

Puda-Blokesz, M. (2020). Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans. Język Polski, (1), 78–91. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.6

Abstrakt

Przedmiotem badań są polskie chrematonimy funeralne z mitologizmami. Ilościowy i jakościowy ogląd materii badawczej, oparty na kilku kryteriach (m.in. genetyczno-kulturowym – pochodzenie mitologizmu, onomastycznym – typ nazwy mitologicznej, leksykalno-semantycznym – wartość konotacyjna mitologizmu, funkcjonalnym – funkcja mitologizmu w nazwie), pokazuje, że nadawcy/kreatorzy chrematonimów najczęściej sięgają po leksykę z mitologii greckiej (rzadziej rzymskiej i egipskiej), po teonimy – nazwy bogów, po mitologizmy konotujące treści funeralne i identyfikujące zakres pełnionych przez firmę usług. Nierzadko jednak decydują się na formalne modyfikacje komponentu mitologicznego (Archon zamiast Charon) czy użycie w nazwie firmy mitologizmu słabo konotującego treści funeralne (OlimpArkadia) bądź w ogóle nieidentyfikującego profilu działalności przedsiębiorstwa (AchillesHerkules).

https://doi.org/10.31286/JP.100.1.6
PDF

Bibliografia

Badyda E. 2007: Od Ozyrysa po Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich zakładów pogrzebowych, „Język Polski” LXXXVII, z. 1, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Biolik M. 2011: Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 59–78.
Zobacz w Google Scholar

Breza E. 2005: Nazwy zakładów pogrzebowych w Polsce, [w:] R. Łobodzińska (red.), Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, Leksem, Łask, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Chrościcki J.A. 1974: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A. 2011: Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Komlew N.G. 1969: Komponienty sodierżatielnoj struktury słowa, KomKniga, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak A. 2015: Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa, [w:] J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Wrocław, s. 520–532 (online: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/79429/edition/77870/?&ref=desc, dostęp: 18 listopada 2019).
Zobacz w Google Scholar

Kulesza R. (red.) 2012: Słownik kultury antycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parzniewska J. 1998: Nazwy zakładów pogrzebowych, „Onomastica” XLIII, s. 283–289.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka-Fira E. 2017: Nazewnictwo firm pogrzebowych w świetle kultury funeralnej, [w:] I. Steczko, R. Dźwigoł (red.), Dawna i współczesna kultura funeralna, seria „Dialog z Tradycją”, t. 4, Collegium Columbinum, Kraków, s. 553–569.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2012: Nazwy własne w przestrzeni społeczno-komunikacyjnej. Uwagi językoznawcy, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, t. 23, s. 355–363 (online: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-195fefd2-ba0e-4c90-b736-d13a1bb28abb, dostęp: 18 listopada 2019).
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2014: Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 27, s. 135–144 (online: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/632, dostęp: 18 listopada 2019).
Zobacz w Google Scholar

Sikora E. 2016: Językowo-kulturowe motywacje mazowieckich chrematonimów funeralnych, „RespectusPhilologicus”, nr 30(35), s. 74–83.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 2012: Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła S. 2012: Historia kultury europejskiej, t.1: Starożytność, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Świtała-Cheda M. 2013: Nazwy firm jako przedmiot językoznawczych opracowań naukowych, „Conversatoria Linguistica” VII, s. 166–182.
Zobacz w Google Scholar

Zboralski M. 2000: Nazwy firm i produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content