Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia
PDF

Słowa kluczowe

polisemia
jednostka języka
semantyka
pragmatyka
leksykografia

Jak cytować

Wołk, M. (2020). Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia. Język Polski, (1), 57–67. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.4

Abstrakt

Przedmiotem analizy w artykule jest zjawisko polisemii (wieloznaczności) w opisie języka. Inspiracją do podjęcia takich badań stały się tezy Magdaleny Danielewiczowej przedstawione w tekście pt. Wieloznaczność – skaza na języku czy na jego opisie? (2011). Autorka postuluje w nim ostrożność w orzekaniu polisemii. W podobnym kierunku zmierzają także niniejsze rozważania, tyle że problem rozstrzygania wieloznaczności wydaje się złożony jeszcze bardziej, niż przedstawia to Danielewiczowa. W proponowanej charakterystyce rozpatruje się osiem polskich, dyskusyjnych pod tym względem, wyrażeń – sześć rzeczowników: kazanienajazdwojnatornadokaloryferakcja i dwa przymiotniki: regularny i rasowy. Podstawowe pytanie sprowadza się do tego, czy możliwość co najmniej dwojakiej interpretacji tych słów to rzeczywiście kwestia ich znaczenia, a więc właściwości semantycznych, czy też może – użycia, a więc właściwości pragmatycznych. W rozwikłaniu postawionego problemu odwołano się do rozwiązań przyjętych w trzech wybranych słownikach języka polskiego (Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka, Innym słowniku języka polskiego pod red. M. Bańki i Wielkim słowniku języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego). Analizie poddano autentyczne konteksty z opisywanymi wyrażeniami (wzięte z Narodowego Korpusu Języka Polskiego), sięgając do prac podejmujących podobne problemy (m.in. tekstów autorstwa A. Bogusławskiego). Analizowany problem wpisuje się w ustalenia z zakresu leksykologii i leksykografii.

https://doi.org/10.31286/JP.100.1.4
PDF

Bibliografia

Bogusławski A. 1976: O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 356–364.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2003: Może i być może, [w:] J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11–43.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2008: Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, TAKT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 2011: Wieloznaczność – skaza na języku czy na jego opisie?, [w:] M. Bańko, D. Kopcińska (red.), Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Grice H.P. 1977: Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, s. 85–99.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2004: Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy, „Poradnik Językowy”, nr 2, s. 18–26.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2013: O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwie, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 69, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Maryn D. 2010: O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie, „Linguistica Copernicana”, nr 1(3), s. 173–192.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl, dostęp: 10 maja 2019).
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988–1989.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://www.wsjp.pl, dostęp: 10 maja 2019).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content