Oboczność -a/-u w D.lp. a dwurodzajowość M2/M3 – antysystemowe „skrzyżowanie”
PDF

Słowa kluczowe

rzeczownik
rodzaj męski
dwurodzajowość
końcówka fleksyjna
dopełniacz liczby pojedynczej
wariantywność

Jak cytować

Wojdak, P. (2020). Oboczność -a/-u w D.lp. a dwurodzajowość M2/M3 – antysystemowe „skrzyżowanie”. Język Polski, (1), 47–56. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.3

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na współwystępowanie dwóch nieregularnych czy mniej systemowych zjawisk dotyczących rzeczowników rodzaju męskiego: wymienności końcówek –a i –u w D.lp. i dwurodzajowości typu M2/M3 (morfosyntaktycznej oboczności B.lp.). Przypomniano ogólną charakterystykę szeroko pojętej oboczności –a/-u oraz przedstawiono specyfikę dwurodzajowości M2/M3 (na tle istoty kategorii rodzaju i fenomenu wielorodzajowości). W bogatej literaturze poświęconej dopełniaczowi problem dwurodzajowości nie jest obecny. Dyskusyjne wydaje się tam opisywanie zasad repartycji obu konkurencyjnych końcówek w ramach horyzontu semantycznego (nieżywotność), a nie gramatycznego (klasa rodzajowa M3), choć trzeba przyznać, że to właśnie dwurodzajowość przemawia przeciwko temu drugiemu podejściu. Podjęta problematyka będzie kontynuowana przez autora w dwóch kolejnych artykułach na łamach „Języka Polskiego”: 1) Oboczność -a/-u w D.lp. a dwurodzajowość M2/M3 w świetle badań korpusowych „sterowanych” słownikami; 2) Dwurodzajowe jednostki rzeczownikowe m2/m3 z obocznością -a/-u w D.lp. Modelowanie relacji między końcówkami a alternantami rodzajowymi na podstawie frekwencji.

https://doi.org/10.31286/JP.100.1.3
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2002: Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

EPLar: Encyklopedia powszechna. Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z. Uniwersalna encyklopedia od A do Z, red. T. Michałowski, M.D. Krajewska, M. Gumkowski, Larousse Polska, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Grappin H. 1942: Grammaire de la langue polonaise, Instytut Slawistyki, Paryż.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W. 1989: Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej. Na materiale Słownika języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Prace Językoznawcze 122, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 [w wersji elektronicznej jako Słownik szkolny języka polskiego PWN].
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2005: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1953: O formach: budyniu, pasztetu // omleta, biszkopta itp., „Język Polski” XXXIII, z. 2, s. 84–94.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1999a: Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. 3 (poprawione), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 151–224.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1999b: Podstawowe pojęcia fleksji, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. 3 (poprawione), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 125–150.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 1953: O repartycji końcówek -a : -u, „Język Polski” XXIII, z. 2, s. 70–84.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 1956: Ile jest rodzajów w polskim?, „Język Polski” XXXVI, z. 2, s. 116–121.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: www.nkjp.pl).
Zobacz w Google Scholar

Orzechowska A. 1999: Rzeczownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. 3 (poprawione), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 270–332.
Zobacz w Google Scholar

Riley T.G. 1999: It’s alive. Grammatical animacy in Russian, Polish, and Czech, University of Washington, Seattle.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 1976: Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, [w:] R. Laskowski (red.), Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 43–78 oraz 87–106 [dyskusja nad referatem].
Zobacz w Google Scholar

SGJP: Z. Saloni, M. Woliński, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 3 online, Warszawa 2015 (online: http://sgjp.pl).
Zobacz w Google Scholar

Stefańczyk W.T. 2006: O repartycji końcówek -a i -u w dopełniaczu liczby pojedynczej rodzaju męskiego – stan i perspektywy badań, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska” XXIV, Sectio FF, s. 175–183.
Zobacz w Google Scholar

Stefańczyk W.T. 2007: Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stefańczyk W.T. 2009: Jeszcze raz w sprawie końcówek -a i -u dopełniacza liczby pojedynczej rodzaju męskiego, „Slavica” („Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis”), t. 38, s. 67–75.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (dokument elektroniczny na płycie).
Zobacz w Google Scholar

Westfal S. 1956: A study in Polish morphology. The genitive singular masculine, Mouton and Company, Glasgow.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2013: Wielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2016: Czym jest i dokąd sięga rodzaj (nie)naturalny?, „Slavia Occidentalis”, t. 73, s. 175–192.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. (w druku a): Oboczność -a/-u w D.lp. a dwurodzajowość m2/m3 w świetle badań korpusowych sterowanych słownikami, „Język Polski”.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. (w druku b): Dwurodzajowe jednostki rzeczownikowe m2/m3 z obocznością -a/-u w D.lp. Modelowanie relacji między końcówkami a alternantami rodzajowymi na podstawie frekwencji, „Język Polski”.
Zobacz w Google Scholar

WSJPDun: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Langenscheidt Polska, Warszawa 2009 (oraz: LexLand, Knurów) (dokument elektroniczny na płycie).
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://www.wsjp.pl/).
Zobacz w Google Scholar

WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (wyd. 1, 4. dodruk).
Zobacz w Google Scholar

WSWO: Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content