Potoczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku egzolingwalnym (na przykładzie wypowiedzi nauczycieli polonistyk tureckich)
PDF

Słowa kluczowe

język polski jako obcy
język polski w Turcji
język potoczny
potoczność
nauczanie egzolingwalne

Jak cytować

Szamryk, K. (2023). Potoczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku egzolingwalnym (na przykładzie wypowiedzi nauczycieli polonistyk tureckich). Język Polski, 103(4), 121–132. https://doi.org/10.31286/JP.00252

Abstrakt

Artykuł opisuje jak nauczyciele pracujący w środowisku egzolingwalym traktują zagadnienie potoczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego. W tym celu przeprowadzono wywiady fokusowe i indywidualne z polonistami Uniwersytetu Ankarskiego oraz Uniwersytetu Stambulskiego w Turcji. Badanie wykazało, że lektorzy mają świadomość konieczności nauczania polszczyzny potocznej, ale uczniowie poznają tę odmianę głównie dzięki samodzielnej pracy. Rozwijane są raczej sprawności receptywne, natomiast aktywne używanie słownictwa potocznego przez studentów postrzegano jako element ponadprogramowy. Ponadto nauczyciele Turcy często przyjmują wobec potoczności postawę uczących się, traktując nauczycieli Polaków jako posiadających większe kompetencje do nauczania odmiany potocznej.

https://doi.org/10.31286/JP.00252
PDF

Bibliografia

Barron A. 2003: Acquisition in interlanguage pragmatics. Learning how to do things with words in a study abroad context, John Benjamins Publishing, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Danan M. 2004: Captioning and subtitling. Undervalued language learning strategies, „Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal” IL, z. 1, s. 67–77.
Zobacz w Google Scholar

Dewaele J.M. 2004: Individual differences in the use of colloquial vocabulary. The effects of sociobiographical and psychological factors, [w:] P. Boogards, B. Laufer (red.), Vocabulary in a second language, John Benjamins, Amsterdam, s. 127–153.
Zobacz w Google Scholar

Frumuselu A.D., De Maeyer S., Donche V., Mar Gutiérrez Colon Plana del M. 2015: Television series inside the EFL classroom. Bridging the gap between teaching and learning informal language through subtitles, „Linguistics and Education”, t. 32(B), s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Gajek E., Michońska-Stadnik A. 2017: Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym, Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 2018: Z jakich podręczników Słowianie uczą się języka polskiego? Uwagi na podstawie badania ankietowanego, [w:] A. Kravčuk, V. Kmet’ (red.), Polonistyka we Lwowie. 200 lat idei: dzieje podręczników języka polskiego, INKOS, Lwów, s. 72–87.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowska M., Janus-Konarska J. 2011: Słowa z obszarów tabuizowanych w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” XVIII, s. 183–191.
Zobacz w Google Scholar

Grochola-Szczepanek H. 2012: Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I. 2011: Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I. 2015: Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka, „LingVaria” X, nr 2, s. 41–54.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I. 2019: Profil dorosłego uczącego się języka polskiego jako obcego, czyli kto, gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczy się języka polskiego w naszym kraju, „Neofilolog”, nr 37, s. 75–86.
Zobacz w Google Scholar

Kłopocki M. 2010: Polonia w Stambule. Imigranci w globalnym świecie, tożsamość i obywatelstwo w drodze transnarodowych przestrzeni społecznych, „Refleksje” I, s. 235–248.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., Seretny A. 2012a: Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., Seretny A. 2012b: Uczący się języka polskiego jako obcego/drugiego w środowisku endolingwalnym – ich umiejętności i potrzeby, „Kwartalnik Polonicum” I, s. 2–10.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., Turek P. 2016: Błędy pragmatyczne uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 181–198.
Zobacz w Google Scholar

Lisek-Michalska J. 2013: Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 2003: Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz B. 2017: Survival po polsku. Potrzeby komunikacyjne cudzoziemców rozpoczynających naukę języka polskiego, [w:] M. Marcinkowska-Bachlińska, E. Curkan-Dróżka (red.), Multi-Lingua-Didactica, t. 2, Primum Verbum, Łódź, s. 88–102.
Zobacz w Google Scholar

Maison D. 2001: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski P. 2022: Niestandardowa analiza minigrupy fokusowej i triady na przykładzie społeczności wielowyznaniowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” XVIII, nr 2, s. 26–53.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2015: Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Lipińska E. 2005: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Serwadczak M. 2019: O miejscu kompetencji pragmatycznej w glottodydaktyce, „Applied Linguistics Papers” XXVI, nr 3, s. 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzyk A. 1994: Granice potoczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Uwagi socjolingwistyczne. „Postscriptum” IX–X, s. 4–8.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzyk A. 2010: Polszczyzna mówiona w glottodydaktyce, [w:] A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor (red.), Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, Gnome, Katowice, s. 52–64.
Zobacz w Google Scholar

Smuk M. 2016: Bariery w nauce języków obcych – perspektywa uczących się, „Neofilolog” XLVII, z. 2, s. 171–185.
Zobacz w Google Scholar

Standardy 2016: Standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, załącznik 1.
Zobacz w Google Scholar

Szamryk K. 2016: Problemy związane z leksyką potoczną (na przykładzie materiału z podręczników do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1), [w:] E. Awramiuk, M. Karolczuk (red.), Z problematyki kształcenia językowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 107–119.
Zobacz w Google Scholar

Szamryk K. 2017a: Kreacja mowy potocznej w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Polski, krok po kroku 1 (poziom A1), „Białostockie Archiwum Językowe” XVII, s. 209–220.
Zobacz w Google Scholar

Szamryk K. 2017b: Leksyka potoczna w podręczniku do nauczania języka polskiego jako obcego Polski, krok po kroku (poziom A1) – wybrane zagadnienia w ujęciu statystycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” XXIV, s. 61–75.
Zobacz w Google Scholar

Szamryk K. 2017c: Statystyczna analiza słownictwa potocznego w podręczniku Hurra!!! Po polsku 1, „Roczniki Humanistyczne” LXV, z. 10, s. 25–41.
Zobacz w Google Scholar

Szamryk K. 2020: Słownictwo potoczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A2, [w:] E. Awramiuk, U. Andrejewicz (red.), Z problematyki kształcenia językowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 123–147.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak-Kozak A., Wąsikiewicz-Firlej E. 2017: Różnice indywidualne w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego, „Neofilolog” XLVIII, nr 2, s. 213– 231.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2010: Granice potoczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przemiany leksykalne, fonetyczne, fleksyjne i słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie, [w:] R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (red.), Polonistyka bez granic, t. 2: Glottodydaktyka polonistyczna, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 311–320.
Zobacz w Google Scholar

Tymoszuk K. 2017: Korekty i przesunięcia stylistyczne w procesie tłumaczenia kabinowego, [w:] M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski, W. Chłopicki (red.), Język a komunikacja, t. 29: Style komunikacyjne, Tertium, Kraków, s. 147–159.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. 2000: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (www.wsjp.pl, dostęp: 1 sierpnia 2023).
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. 2008: Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content