Świadoma zgoda na znieczulenie dziecka – konstrukcja formularza w świetle badań nad prostym językiem
PDF

Pliki dodatkowe

PDF

Słowa kluczowe

prosty język
język medyczny
świadoma zgoda
język formularzy
znieczulenie dziecka

Jak cytować

Kozioł-Chrzanowska, E., Niepytalska-Osiecka, A., Romanik, W., & Rafałowicz, P. (2022). Świadoma zgoda na znieczulenie dziecka – konstrukcja formularza w świetle badań nad prostym językiem. Język Polski, (3), 79–94. https://doi.org/10.31286/JP.01024

Abstrakt

W ostatnich latach wzrasta w Polsce zainteresowanie upraszczaniem tekstów, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Idea zaczyna trafiać do urzędów, banków, instytucji państwowych, a także do komunikacji lekarz – pacjent. Prezentowany tekst dotyczy komunikacji medycznej. Porusza temat potrzeb pacjenta jako uczestnika tej komunikacji z perspektywy prostego języka i zrozumiałości kierowanych do pacjenta komunikatów. Główne cele artykułu to: (1) sprawdzenie za pomocą narzędzia Jasnopis zrozumiałości 16 wybranych formularzy zgody rodziców na postępowanie anestezjologiczne w czasie zabiegu ich dziecka, (2) stworzenie dokumentacji składającej się na świadomą zgodę na znieczulenie dziecka, która byłaby zrozumiała dla odbiorcy z wykształceniem podstawowym i jednocześnie zgodna z wymogami prawa, (3) porównanie utworzonej dokumentacji z 16 formularzami z placówek medycznych, (4) omówienie przykładów uproszczeń, które można zastosować, na fragmentach wybranych z 16 oryginalnych formularzy zgody.

https://doi.org/10.31286/JP.01024
PDF

Bibliografia

Borowczyk M. i in. 2021: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej dotyczące kształcenia kompetencji komunikacyjnych na kierunkach lekarskich i lekarsko dentystycznym, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Bydgoszcz–Kraków–Olsztyn–Poznań–Warszawa (online: https://komunikacjamedyczna.pl/, dostęp: 4 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Broda B., Charzyńska E., Dębowski Ł., Gruszczyński W., Hadryan M., Nitoń B., Ogrodniczuk M. 2015: Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, red. W. Gruszczyński, M. Ogrodniczuk, ASPRA-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chojnacka-Kuraś M. 2019: Komunikacja medyczna w literaturze przedmiotu. Problemy terminologiczne z perspektywy językoznawczej, [w:] M. Kulus, A. Doroszewska, M. Chojnacka-Kuraś (red.), Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 23–39.
Zobacz w Google Scholar

Flesch R. 1948: A new readability yardstick, „Journal of Applied Psychology”, no. 32, s. 221–233.
Zobacz w Google Scholar

Fras J. 2005: Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Galewicz W. 2012: Jak świadoma powinna być świadoma zgoda, czyli o czym informować pacjentów?, [w:] K. Łakomiec, K. Smoderek, M. Wróblewski (red.), Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały Nr 76, Warszawa, s. 87–107.
Zobacz w Google Scholar

Gunning R. 1952: The technique of clear writing, McGraw-Hill, Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Haak H., Haak-Trzuskawska A. 2019: Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hebal-Jezierska M. 2019: Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka, „Oblicza Komunikacji”, nr 11, s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska K.B. 2012: Perspektywa Rzecznika Praw Pacjenta, [w:] K. Łakomiec, K. Smoderek, M. Wróblewski (red.), Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały Nr 76, Warszawa, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I. 1976: Psycholingwistyka: przegląd problemów badawczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipowicz I. 2012: Perspektywa Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] K. Łakomiec, K. Smoderek, M. Wróblewski (red.), Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały Nr 76, Warszawa, s. 9–13.
Zobacz w Google Scholar

Lis W. 2018: Błędy związane z wyrażaniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 61, nr 4(244), s. 393–403.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 2010: Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malczewska M. 2014: Komentarz, [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1990: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J., Maziarz M., Piekot T., Poprawa M., Zarzeczny G. 2010: Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (online: https://doi.org/drp4, dostęp: 4 lutego 2022).
Zobacz w Google Scholar

Nesterowicz M. 2017: Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. 2007: Zrozumiałość i poprawność składniowa tekstów prawnych a problem nominalizacji, [w:] A. Niewiadomski, A. Mróz, M. Pawelec (red.), Współczesny język prawny i prawniczy. Ogólnopolska konferencja naukowa, 20 kwietnia 2000 r., Wydział Prawa i Administracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piątkiewicz J.A. 2012: Praktyczne implikacje zasady świadomej zgody z perspektywy lekarza, [w:] K. Łakomiec, K. Smoderek, M. Wróblewski (red.), Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały nr 76, Warszawa, s. 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Piekot T., Maziarz M. 2014: Styl plain language i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Język a Kultura”, t. 24, s. 307–324.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1966: Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2–3, s. 245–262.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2007: O mediach i języku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Słyk J. 2020: Komentarz, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zajdel J., Zajdel R. 2012: Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji bez zgody – część I, „Anestezjologia i Ratownictwo”, nr 6, s. 355–363.
Zobacz w Google Scholar

Zaśko-Zielińska M., Tworek-Majewska A., Piekot T. 2008: Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann A., Pilarska A., Gaworska-Krzemińska A., Jankau J., Cohen M.N. 2021: Written informed consent – translating into plain language. A pilot study, „Healthcare”, no. 9(2), s. 232.
Zobacz w Google Scholar

Zurzycka P., Czyżowicz K., Radzik T. 2017: Informowanie pacjenta – istotna składowa praktyki pielęgniarskiej, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 25(4), s. 292–296.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content