Neologizmy swoich epok. Słownictwo i frazeologia języka polskiego II połowy XX – początku XXI wieku świadectwem realiów życia i pracy
PDF

Słowa kluczowe

neologizmy
słownictwo
frazeologia
współczesny język polski
realia życia i pracy

Jak cytować

Wysoczański, W. (2022). Neologizmy swoich epok. Słownictwo i frazeologia języka polskiego II połowy XX – początku XXI wieku świadectwem realiów życia i pracy. Język Polski, (2), 36–48. https://doi.org/10.31286/JP.01015

Abstrakt

Wychodząc z uznawania neologizmów za charakterystyczne „rejestratory epok”, obiektem rozpatrzenia czyni się nową leksykę języka polskiego II poł. XX – pocz. XXI w., traktowaną jako świadectwo konkretnego czasu społecznego. Przedstawiając − zgodnie z celem artykułu − realia życia i pracy w świetle słownictwa i frazeologii, ukazuje się określone sfery życia społecznego i okoliczności funkcjonowania w przestrzeni społecznej.

https://doi.org/10.31286/JP.01015
PDF

Bibliografia

Buttler D. 1969: Zmiany w polszczyźnie 25-lecia, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, s. 65−80.

Chruścińska K. 1978: O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 69−79.

Dubisz S. 2020: Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918‒2018, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Grabias S. 1997: Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Jadacka H. 2001: System słowotwórczy polszczyzny 1945–2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kleszczowa K. 2012: Neologizmy a problem ewolucji systemu językowego, [w:] A. Janowska, M. Pastuchowa (red.), Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 183–191.

Kreja B. 2003: Neologizmy i ich rodzaje, [w:] A. Pstyga (red.), Wokół struktury słowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 37−49.

Kurkowska H. 1956: O nowym słownictwie polskim, Wiedza Powszechna, Warszawa.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/, dostęp: 19 sierpnia 2021).

Piotrowski T. 1994: Z zagadnień leksykografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Sękowska E. 2010: Uwagi o tzw. słownictwie PRL-u, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 10, s. 257–265.

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.

Smółkowa T. 1976: Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Smółkowa T. 2001: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Smółkowa T. (red.) 1998–1999: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992, cz. 1–2, Wydawnictwo Instytutu

Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Smółkowa T. (red.) 2004–2006: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993–2000, cz. 1–4, Suplement do części 1–3, Lexis, Kraków.

Smółkowa T. (red.) 2010–2015: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, cz. 1–6, Lexis, Kraków.

Smółkowa T., Tekiel D. 1977: Nowe słownictwo polskie. Przymiotniki i przysłówki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Tekiel D. (red.) 1988–1989: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972–1981, cz. 1−2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Walczak B. 2001: Rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny w XX wieku, [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 141‒153.

Waszakowa K. 2017: Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://wsjp.pl, dostęp: 15 kwietnia 2021).

Zagrodnikowa A. 1978: Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze (na podstawie języka w prasie), [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 219–227.

Zarębina M. 1986: Powojenne zmiany w polszczyźnie, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze”, nr 5, s. 217–250.

Żmigrodzki P. 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Skip to content