Intensiwa typu orobić się w potocznej polszczyźnie regionalnej
PDF

Słowa kluczowe

słowotwórstwo
intensiwa
polszczyzna potoczna
odmiana regionalna
gwara

Jak cytować

Kucharzyk, R. (2022). Intensiwa typu orobić się w potocznej polszczyźnie regionalnej. Język Polski, (1), 81–92. https://doi.org/10.31286/JP.01006

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są czasowniki z prefiksem o- i postfiksem się, np. orobić się ‘napracować się’, oczekać się ‘naczekać się’, w warstwie semantycznej wskazujące na intensywność działania. W analizie uwzględniono aspekt formalny, semantyczny i funkcjonalny. Omówione zostały także przyczyny częstego występowania takich derywatów w polszczyźnie potocznej.

https://doi.org/10.31286/JP.01006
PDF

Bibliografia

Cyran W. 1977: Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Ejsmunt-Wieczorek I. 2016: Tautologia przedrostków werbalnych w gwarach, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXIII, s. 5–16.

Fijałkowska W. 2016: Czy derywaty prefiksalne wymienne wyrażają intensywność?, „LingVaria”, nr 2(22), s. 71–82.

Kąś J. 2018: Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. 7, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz.

Krupianka A. 1969: Formacje czasownikowe z przedrostkiem o-(ob-) w języku polskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń.

KSGP: Kartoteka Słownika gwar polskich PAN.

Kucharzyk R. 2016: Miejsce dialektyzmów w języku potocznym (na przykładzie forów internetowych), „Język Polski” XCVI, z. 3, s. 15–26.

Kurek H. 2017: Funkcja gwary w tekście, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXIV, s. 137–146.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: www.nkjp.pl, dostęp: styczeń 2020).

Ostromęcka-Frączak B. 1983: Czasowniki polskie z formantem rozdzielonym, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Ostromęcka-Frączak B. 1995: Mechanizmy analogii słowotwórczej (na materiale czasowników), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 34, s. 77–84.

Piwowar J. 2001: O sposobach opisu funkcji prefiksów o- i ob(e)- we współczesnej praktyce leksykograficznej, „Prace Językoznawcze” III, s. 93–106.

Puzynina J. 2001–2002: O pojęciu intensyfikacji, „Roczniki Humanistyczne” XLIX–L, z. 6, s. 321–327.

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 5: Nie–Ó, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.

Szewczyk Z.P. 2014: Słownik gwary Lachów Sądeckich (Podegrodzkich), Biblioteka Gminna w Podegrodziu, Podegrodzie.

Śmiech W. 1977: Intensiwa z prefiksem na- w języku polskim, „Rozprawy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXII, s. 129–134.

Śmiech W. 1986: Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Wróbel H. 1984: Słowotwórstwo czasownika, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 467–512.

Wyderka B. 2005: Odmiany regionalne czy regiony językowe?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXI, s. 57–66.

Skip to content