Językowy comeback, czyli przywrócone archaizmy
PDF

Słowa kluczowe

archaizm
archaizm przywrócony
wyraz reaktywowany
leksyka
diachronia
synchronia
semantyka

Jak cytować

Piela, A. (2022). Językowy comeback, czyli przywrócone archaizmy . Język Polski, (1), 70–80. https://doi.org/10.31286/JP.01005

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest refleksja nad terminem archaizm przywrócony. Okazuje się, że studia nad powołaną ponownie do języka warstwą leksykalną są w polskim językoznawstwie od przeszło 20 lat marginalne. Można wskazać różne przyczyny niepodejmowania szerszych analiz tego typu, np. niedostrzeganie archaiczności zaktywizowanych na powrót słów, efemeryczny, okazjonalny charakter wskrzeszonego słownictwa czy problematyczność ekscerpcji bazy materiałowej. Kłopot sprawia również samo rozumienie (wąskie/szerokie/nieostre) omawianego w artykule terminu, co przekłada się na niepewność badawczą w orzekaniu o przywróconych do języka formach. Wskazaną problematykę podejmuje się w artykule nie tylko jako problem teoretyczny, ale także w ramach analizy konkretnych wyrazów.

https://doi.org/10.31286/JP.01005
PDF

Bibliografia

Buttler D. 1968: Polski dowcip językowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1989: Dola i niedola wyrazów pochodzenia łacińskiego we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, nr 3, s. 202–205.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1938/1939: Objaśnienia wyrazów i zwrotów, „Poradnik Językowy”, nr 9/10, s. 191.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 1998: „Czasowe cezury” i przebieg życia wyrazu, [w:] M. Białoskórska (red.), Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno 26–28 września 1996 r., t. 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 9–27.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 1999: Pojęcie i termin „archaizm” na tle zawartości polskich leksykonów, [w:] M. Białoskórska (red.), Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały VII Kolokwium Językoznawczego, Gorzów Wielkopolski 16–18 czerwca 1997 r., t. 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 2012: Ciągłość i cezury w życiu wyrazów: eksperyment warsztatowy, „Studia Językoznawcze”, t. 11, s. 7–36.
Zobacz w Google Scholar

Handke K., Popowska-Taborska H., Galsterowa I. 1996: Nie dajmy zginąć słowom. Rzecz o odchodzącym słownictwie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. 2012: Zanikanie słów wobec ewolucji systemu słowotwórczego, [w:] A. Janowska, M. Pastuch (red.), Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, s. 251–260 (pierwodruk [w:] E. Koniusz (red.), Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 145–153).
Zobacz w Google Scholar

Krąpiec M.A. 1985: Język i świat realny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. fototypiczne edycji lwowskiej, t. 1–6, Gutenberg Print, Warszawa 1994–1995.
Zobacz w Google Scholar

Machnicka V. 2004: Riksza, pucybut, ogródek, czyli kilka uwag o powracającym słownictwie, [w:] K. Michalewski (red.),
Zobacz w Google Scholar

Współczesne odmiany języka narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–54.
Zobacz w Google Scholar

Machnicka V. 2006: Charakterystyka wybranych archaizmów leksykalnych pochodzenia grecko-łacińskiego poświadczonych w „Kronikach” Bolesława Prusa, „Styl. Rocznik Międzynarodowy”, nr 5, s. 261–270.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2012: Wykłady z leksykologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, wyszukiwarka korpusowa PELCRA (online: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/, dostęp: 13 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

OJ UW: Obserwatorium językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie (online: https://nowewyrazy.uw.edu.pl, dostęp: 13 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2016: Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2020: Kłopotliwe kwalifikatory w słownikach języka polskiego, „Język Polski” C, z. 3, s. 58–72.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2021a: W cieniu koronawirusa… Powrót medyka, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 99–106.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2021b: Żartobliwe archaizmy i anachronizmy w słownikach współczesnej polszczyzny, [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.), Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 123–137.
Zobacz w Google Scholar

SeBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

SeBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

SGP: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1900–1911.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B. 1989: Granice historyczności, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. 1–37, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–2016.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1982: Co znaczy dziś wyraz przaśny?, „Język Polski” LXII, z. 1, s. 21–24.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1998a: Słowa, które wracają, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 3, s. 107–116.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1998b: Uwagi o „odchodzącym słownictwie” (w związku z książką K. Handke, H. Popowskiej-Taborskiej i I. Galsterowej), [w:] M. Białoskórska (red.), Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały z VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno 26–28 września 1996 r., t. 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 2001: Rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny XX wieku, [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 141–153.
Zobacz w Google Scholar

Wilczewska K. 1970: O słownictwie współczesnej mody, „Język Polski” L, z. 2, s. 97–109.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://www.wsjp.pl, dostęp: 13 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

WSJPDun: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1–2, Langenscheidt, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content