Metodologia synchronicznego słowotwórstwa strukturalistycznego – przeszłość w polskich badaniach słowotwórczych czy ich trwałe zaplecze?
PDF

Słowa kluczowe

strukturalizm
słowotwórstwo
pragmalingwistyka
logopedia
psycholingwistyka

Jak cytować

Burkacka, I., & Kaproń-Charzyńska, I. (2022). Metodologia synchronicznego słowotwórstwa strukturalistycznego – przeszłość w polskich badaniach słowotwórczych czy ich trwałe zaplecze?. Język Polski, (1), 5–25. https://doi.org/10.31286/JP.01002

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest refleksja nad ewolucją polskich badań słowotwórczych prowadzonych w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Autorki przedstawiają zakres wykorzystania metodologii słowotwórstwa strukturalistycznego, by odpowiedzieć na pytanie o jej trwałość. W tym celu podejmują rozważania dotyczące aparatu pojęciowego, zagadnień podlegających analizie i opisowi w ramach językoznawstwa oraz podają przykłady wykorzystania metodologii w badaniach interdyscyplinarnych.

https://doi.org/10.31286/JP.01002
PDF

Bibliografia

Badyda E., Maćkiewicz J., Rogowska-Cybulska E. 2011 (red.): Słowotwórstwo a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Badyda E., Maćkiewicz J., Rogowska-Cybulska E. 2013 (red.): Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Berend M. 2007: Nazwiska polityków jako baza derywacyjna, [w:] A. Cieślikowska, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Pandit, Kraków, s. 278–296.

Burkacka I. 2011: Terminy naukowe jako podstawy gniazd słowotwórczych, „LingVaria”, nr 1, s. 43–70.

Burkacka I. 2012: Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Burkacka I. 2021a: Od poetyzmów do potocyzmów. Neologizmy słowotwórcze w Piaskowej Górze i Chmurdalii Joanny Bator, [w:] T. Korpysz, A. Kozłowska (red.), Język pisarzy. Problemy gramatyki, „Bielańskie Prace Językoznawcze”, t. 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 153–173.

Burkacka I. 2021b: Słowotwórstwo gniazdowe w badaniach językowego obrazu świata,[w:] A. Moroz, J. Kulwicka-Kamińska (red.), Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 213–229.

Chmura-Klekotowa M. 1971: Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne” XXI, s. 99–235.

Dokulil M. 1962: Teorie odvozování slov, Nakl. Československé akademie věd, Praha.

Fijałkowska W. 2014: Le préfixoïde. Un outil de description morphologique et élément du système de la langue française et polonaise, „LingVaria”, nr 2(18), s. 177–191.

Fijałkowska W. 2019: La dérivation par échange de préfixes au sein du système dérivationnel polonais et français, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Folgert S. 2017: Od Kaczyńskiego do Kłamczyńskiego, czyli o słowotwórstwie antykaczystów, [w:] B. Linsztet, S. Żurowski (red.), Różne paradygmaty – różne spojrzenia na język II, Wydawnictwo Naukowe ΔΤΛ, Toruń, s. 16–26.

Grabias S. 1981a: Typy derywacji i składnikowa analiza funkcji formantów, [w:] J. Bartmiński (red.), Pojęcie derywacji w lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 127–148.

Grabias S. 1981b: O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.

Grzegorczykowa R. 1972: Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Haman E. 2002: Derived words in the lexicon of Polish children. The role of word structure in derivational rule acquisition, „Annual Review of Language Acquisition”, No. 2(1), s. 59–84.

Haman E. 2003: Early productivity in derivation. A case study of diminutives in the acquisition of Polish, „Psychology of Language and Communication”, No. 7, s. 37–56.

Haman E. 2006: Złożoność słownika, złożoność słowa – z perspektywy rozwoju językowego, „Kolokwia Psychologiczne”, nr 15, s. 118–124.

Haman E. 2013: Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Studio Lexem, Piaseczno.

Haman E., Zevenbergen A.A., Andrus M., Chmielewska M. 2009: Coining compounds and Derivations – A crosslinguistic elicitation study of word-formation abilities of preschool children and adults in Polish and English, „Polish Psychological Bulletin”, No. 40(4), s. 21–37.

Honowska M. 1967: Zarys klasyfikacji polskich derywatów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Honowska M. 1979: Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu 1967–1977), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Hryckowian K. 2017: Definiowanie wybranych derywatów słowotwórczych i wyrazów wieloznacznych przez osobę niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim (studium przypadku), „Progress. Journal of Young Researchers”, No. 2, s. 21–41.

Jabczuga-Gębalska M. 2016: Neologizmy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle normy słownikowej przełomu XIX i XX wieku, Libron, Kraków.

Jadacka H. 2001: System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jadacka H. 2007: O hierarchizacji w słowotwórstwie i jej skutkach dla opisu systemu derywacyjnego (na marginesie książki Iwony Kaproń-Charzyńskiej Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki), „LingVaria”, nr 1(3), s. 9–20.

Jadacka H. 2020: Czy opis synchroniczny systemu słowotwórczego polszczyzny jest kompletny?, „LingVaria”, nr 2(30), s. 67–77.

Jadacka H., Bondkowska M., Burkacka I., Grabska-Moyle E., Karpowicz T. 2001: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 2: Gniazda odrzeczownikowe, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Janowska A. 2007: Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Janowska B. 1989: Wyzyskanie metody gniazd słowotwórczych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 2, s. 59–68.

Jaros V. 2013: Sposoby pomnażania leksyki w socjolekcie użytkowników CB-radia (neologizmy strukturalne), [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 117–136.

Johnson H. 1987: The body in the mind. The bodily basis of meaning, imagination and reason, The University of Chicago Press, Chicago.

Kallas K. 2003: Struktura gniazd słowotwórczych konstytuowanych przez rzeczowniki nazywające państwa (kraje), [w:] M. Skarżyński (red.), Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowania, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 64–85.

Kallas K. 2009: O formantach infiksalnych w polskich słowotwórstwie synchronicznym, „Linguistica Copernicana”, nr 1(1), s. 171–181.

Kaproń-Charzyńska I. 2005: Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, Wydawnictwo Top Kurier, Toruń.

Kaproń-Charzyńska I. 2007: Pragmatyczna funkcja formantów w opisie derywatów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 147–156.

Kaproń-Charzyńska I. 2008: Klasyfikacja derywatów ze względu na funkcje formantów w opisie derywatów, [w:] S. Ondrejović (red.), Varia XV, Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV; Katedra slovenskeho jazyka a literatury FHV UMB v Banskej Bystrici, Bratislava, s. 280–286.

Kaproń-Charzyńska I. 2014: Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Karpiłowska E. 2007: Gniazda słów jako językowy obraz świata. Perspektywy badań porównawczych, „LingVaria”, nr 2(4), s. 27–41.

Kawa R., Haman E. 2007: The acquisition of word formation rules and the development of a mental lexicon in Polish speaking children, [w:] J. Arabski (red.), Challenging tasks for psycholinguistics in the New Century, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice, s. 382–389.

Kleszczowa K. 2007: Słowotwórstwo gniazdowe na usługach lingwistyki diachronicznej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 52, s. 59–72.

Kleszczowa K. 2012: Polskie badania słowotwórcze u progu XXI wieku, [w:] M. Grochowski (red.), Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 125–137.

Korpysz T. 2011: O funkcjach zdrobnień z sufiksem -ik/-yk w pismach Cypriana Norwida, [w:] T. Korpysz, A. Kozłowska (red.), Język pisarzy. Problemy słownictwa, „Bielańskie Prace Językoznawcze”, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 309–333.

Kowalik K. 1997: Struktura morfologiczna współczesnej polszczyzny, „Prace Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk”, nr 101, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Kowalewska-Dąbrowska 2013: Wartościowanie jako komponent semantyczny neologizmów słowotwórczych w publicystyce, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 209–216.

Kreja B. 2000: Pojęcie derywacji wymiennej, [w:] B. Kreja, Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa. Studia, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 9–15.

Krótki Z. 2015: Gniazda słowotwórcze polskiego rdzenia -czą-/-kon- w perspektywie historycznej, „Linguarum Silva”, t. 4, s. 15–38.

Kubriakowa J. 2004: Jazyk i znanije, Jazyki sławianskich kultur, Moskwa.

Kudra B. 2007: Słowotwórstwo a perswazja, [w:] V. Maldjieva, Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Słowotwórstwo i tekst, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 101–108.

Kudra B. 2011: O tzw. derywacji pragmatycznej i derywatach pragmatycznych (słowotwórstwo a pragmatyka), [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Wokół słów i znaczeń, t. 4: Słowotwórstwo a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 13–18.

Kurcz I. 2005: Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kurdyła T. 2003: Pogranicza słowotwórstwa i leksykologii. Problemy interpretacyjne, „Język Polski” LXXXIII, z. 3, s. 187–193.

Kurdyła T. 2011: Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich), Biblioteka „LingVariów”, t. 12, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Kurdyła T. 2015: Pragmatyka w klasyfikacji słowotwórczej rzeczownika, „LingVaria”, t. 10, z. 1, s. 61–79.

Laskowski R. 1966: Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1: Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa, Zakłada Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Lipińska E., Seretny A. 2013: Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Łachnik J. 2011: Udział formacji złożonych w tworzeniu gniazd słowotwórczych rzeczowników polskich, „LingVaria”, nr 1, s. 94–109.

Maldjieva V. 2009: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9: Słowotwórstwo, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Marciniak-Firadza R. 2016: Kilka uwag o potrzebie badań kompetencji słowotwórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 14, s. 29–51.

Marciniak-Firadza R. 2018a: Jak dzieci/młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną kodują formacje słowotwórcze (na przykładzie kategorii nazw narzędzi), „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 22, s. 219–238.

Marciniak-Firadza R. 2018b: Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dziecko na pograniczu normy intelektualnej oraz dziecko w normie i ich kompetencje słowotwórcze (na przykładzie nazw narzędzi) – studium porównawcze trzech przypadków, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 10, s. 185–195.

Morfologia 1984/1998/1999: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Muzyka E. 2008: Acquisition of word-formation categories by children with hearing loss, „Psychology of Language and Communication”, No. 12(2), s. 45–67.

Muzyka-Furtak E. 2010: Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Muzyka-Furtak E. 2011: Konstrukcje słowotwórcze a kategorie poznawcze dzieci niesłyszących, [w:] A. Żurek (red.), Język a kultura, t. 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 117–132.

Muzyka-Furtak E. 2015: Wyrazy pochodne w słowniku dzieci z uszkodzeniami słuchu, [w:] E. Muzyka-Furtak (red.), Surdologopedia. Teoria i praktyka, Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 176–192.

Muzyka-Furtak E. 2016: Konstrukcje hipokorystyczne i augmentatywne w języku dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, „Logopedia”, nr 45, s. 91–107.

Muzyka-Furtak E. 2017: Wykorzystanie metody gniazd słowotwórczych w terapii surdologopedycznej, „Logopedia”, nr 46, s. 157–172.

Nagórko A. 1998/2002: Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nagórko A. 1999: Słowotwórstwo poza słowotwórstwem, „Prace Filologiczne” XLIV, s. 397–404.

Nagórko A. 2003a: Tendencje w sferze pragmatyczno-stylistycznej w służbie pragmatyki, [w:] I. Ohnheiser (red.), Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Słowotwórstwo/nominacja, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 189–197.

Nagórko A. 2003b: Różnicowanie i unifikacja środków słowotwórczych w służbie pragmatyki, [w:] I. Ohnheiser (red.), Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Słowotwórstwo/nominacja, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 217–233.

Ochmann D. 2004: Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Ochmann D. 2011: Neologizmy kompozycyjne – chwyt reklamowy i ważna tendencja rozwojowa współczesnego słowotwórstwa, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 121–126.

Ochmann D. 2013: Słowotwórstwo najmłodszej polszczyzny, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 153–164.

Pastuchowa M. 2007: O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej, [w:] A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, t. 1, Gnome, Katowice, s. 21–28.

Pastuchowa M. 2010: Rola nauczania słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców, [w:] A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor (red.), Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, Gnome, Katowice, s. 9–16.

Pastuchowa M. 2015: Słowotwórstwo czy słowotwórstwa? Wielonurtowość polonistycznych badań słowotwórczych w ćwierćwieczu 1989–2014, „Język Polski” XCV, z. 1–2, s. 31–43.

Pędzich B. 2012: Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Piekot T. 2008: Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych.

Polański E. 1982: Słownictwo uczniów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Przybylska R. 2006: Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universistas”, Kraków.

Porayski-Pomsta J. 2015: O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Puzynina J. 2007: Słowotwórstwo – po dwudziestu pięciu latach, [w:] H. Burkhard, A. Nagórko (red.), Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung, Georg Olms Verlag, Hildesheim–Zürich–New York, s. 19–31.

Rejter A. 2011: Neologizmy w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej, [w:] I. Borkowski (red.), Po prostu Agnieszka. W 75 rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 189–213.

Rogowska-Cybulska E. 2011: Kreowanie relacji słowotwórczych w tekstach reklam, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 127–142.

Rogowska-Cybulska E. 2013: Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Rogowska-Cybulska E., Badyda E. (red.) 2016: Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Seretny A. 2011: Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Seretny A., Stefańczyk W. 2015: Między gramatyką a słownikiem – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 45–61.

Siudzińska N. 2016: Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych), BEL Studio, Warszawa.

Skarżyński M. 1999: Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Skarżyński M. 2003: Słowotwórcze gniazda odczasownikowe (charakterystyka wstępna), [w:] M. Skarżyński (red.), Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowania, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 137–155.

Skarżyński M. 2004: Wstęp, [w:] M. Skarżyński (red.), Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 3: Gniazda odczasownikowe, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków, s. VII–XIV.

Skarżyński M. 2012: Polskie słowotwórstwo gniazdowe, [w:] J. Sierociuk (red.), Słowotwórstwo słowiańskie. System i tekst, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 91–99.

Smółkowa T. 2001: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Sokólska U. 2005: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Stankiewicz J. 2006: Wymiana prefiksów w derywacji odczasownikowej (na materiale gniazdowym), „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 119–125.

Szczyszek M. 2016: Podobieństwa i różnice w wykorzystaniu środków słowotwórczych we współczesnej polszczyźnie mówionej i pisanej, [w:] E. Rogowska-Cybulska, E. Badyda (red.), Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 35–52.

Szpyra-Kozłowska J. 2000: Słowotwórstwo bez morfemów, czyli o morfologii prozodycznej i formach uciętych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LVI, s. 59–78.

Szymanek B. 2010: A panorama of Polish word-formation, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Śmiech W. 1986: Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Šehović A. (red.) 2018: Zbornik radova. Osamnaesta međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnogo komiteta slavista „Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima”, Sarajevo, 4–7. aprila 2017, Slavistički komitet, Sarajevo.

Vogelgesang T. 2001: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 1: Gniazda odprzymiotnikowe, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Wanot M. 2011: Słownictwo wspólnoodmianowe w słowotwórstwie gniazdowym, [w:] B. Pędzich, D. Jedynak (red.), Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 145–154.

Wanot-Miśtura M. 2013: Paradygmaty słowotwórcze rzeczowników polskich. Opis gniazdowy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Waszakowa K. 1993: Charakterystyka słowotwórczo-semantyczna rzeczowników z sufiksami obcymi we współczesnej polszczyźnie, [w:] R. Grzegorczykowa, Z. Zaron (red.), Studia semantyczne, „Polono-Slavica Varsoviensia”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 117–129.

Waszakowa K. 1996: Słowotwórstwo w gramatyce kognitywnej (problemy nominalizacji), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LII, s. 113–125.

Waszakowa K. 2005: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Waszakowa K. 2015: Pragmatyka słowotwórczego działania (kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych), „LingVaria”, nr 1(19), s. 99–108.

Waszakowa K. 2017: Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Waszakowa K. 2021: Język w działaniu i działania na języku. Szkice semantyczno-słowotwórcze, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Waśkowski K. 2015: Gniazda słowotwórcze w badaniach historycznojęzykowych (na materiale polskiej leksyki animalistycznej), [w:] D. Lipiński, K. Witczak (red.), Badania diachroniczne w Polsce, „Studia Indogermanica Lodziensia. Supplementary Series”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 97–112.

Wiśnicki M. 2006: O derywacji prefiksalno-wymiennej w słowotwórczych gniazdach rzeczowników i przymiotników, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 126–133.

Wiśnicki M. 2009: Derywacja prefiksalna wymienna w czasownikach polskich (w świetle danych gniazdowych), „LingVaria”, nr 1(7), s. 139–150.

Wiśniewski M. 2013: Podstawy strukturalnej charakterystyki współczesnych polskich formacji słowotwórczych, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 13, s. 53–79.

Wiśniewski M. 2014: Uwagi o modelach derywacyjnych z formantami paradygmatycznymi, [w:] M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz (red.), Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 149–167.

Wiśniewski M. 2020: Uwagi o modelach derywowania współczesnych polskich rzeczowników odprzymiotnikowych, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 21–34.

Wróbel H. 2001: Gramatyka języka polskiego, Od Nowa, Kraków.

Zgółkowa H. 1986: Czym język za młodu nasiąknie…, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Zgółkowa H. 2018: Świat w dziecięcych słowach, Media Rodzina, Poznań.

Ziemska E.A. 1992: Słowoobrazowanije kak diejatielnost’, Nauka, Moskwa.

Zych A. 2004: Paradygmat słowotwórczy jako jednostka badań konfrontatywnych, [w:] P. Czerwiński, H. Fontański (red.), Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 129–141.

Skip to content