Nazwy istot nadprzyrodzonych we współczesnej polszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa słowiańskiego (na materiale Wielkiego słownika języka polskiego PAN)
PDF

Słowa kluczowe

semantyka
leksykografia
nazwy istot nadprzyrodzonych
wierzenia niechrześcijańskie
mitologia słowiańska

Jak cytować

Bobrowski, J. (2022). Nazwy istot nadprzyrodzonych we współczesnej polszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa słowiańskiego (na materiale Wielkiego słownika języka polskiego PAN). Język Polski, 102(4), 93–108. https://doi.org/10.31286/JP.00138

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony nazwom istot nadprzyrodzonych występującym we współczesnej polszczyźnie. Materiał badawczy pochodzi z Wielkiego słownika języka polskiego PAN. Autor omawia przynależność kulturową jednostek leksykalnych, ich znaczenia metaforyczne oraz nacechowanie aksjologiczne. Analiza pola semantycznego dowiodła, że najbardziej znaczący udział mają w nim rodzime wierzenia słowiańskie i polskie, a także tradycja chrześcijańska i antyczna.

https://doi.org/10.31286/JP.00138
PDF

Bibliografia

Baranowski B. 1981: W kręgu upiorów i wilkołaków, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Batko-Tokarz B. 2019: Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski J. 2012: Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „LingVaria” VII, nr 2(14), s. 267–279.
Zobacz w Google Scholar

Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J. 2017: Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish, „Lexikos”, vol. 27, s. 597–608.
Zobacz w Google Scholar

Dźwigoł R. 2004: Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gieysztor A. 2006: Mitologia Słowian, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzeszowski T.P. 1997: Angels and devils in hell. Elements of axiology in semantics, Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzeszowski T.P. 1998: Aksjologiczne aspekty metafor, [w:] W. Kubiński, R. Kalisz, E. Modrzejewska (red.), Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 80–103.
Zobacz w Google Scholar

Janion M. 2006: Niesamowita słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mikinka A.E. 2020: Retelling mitów i legend w słowiańskiej fantastyce, „Ruch Literacki”, z. 5, s. 545–558.
Zobacz w Google Scholar

Moszyński L. 1992: Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft, Böhlau, Köln–Wien.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2007: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Biblioteka Frazy, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Szyjewski A. 2003: Religia Słowian, WAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2001: Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza, „Język Polski” LXXXI, z. 1–2, s. 37–44.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1987: Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2001: Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 343–370.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1971: Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K. (red.) 2018: Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Libron, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content