O patocelebrytach i patointeligencji, czyli o nowych złożeniach z (produktywnym) członem pato-
PDF

Słowa kluczowe

słowotwórstwo
neologizmy
złożenia
człon pato-

Jak cytować

Cierpich-Kozieł, A. (2022). O patocelebrytach i patointeligencji, czyli o nowych złożeniach z (produktywnym) członem pato-. Język Polski, 102(4), 5–20. https://doi.org/10.31286/JP.00123

Abstrakt

Composita z członem pato- pełnią funkcję innowacji leksykalnej: w sposób pejoratywny nazywają nowe zjawiska społeczne lub określają osoby budzące powszechne oburzenie, wywołujące konsternację i/lub zainteresowanie. Ich produktywność wzrasta przede wszystkim za sprawą Internetu, w tym mediów społecznościowych. Celami artykułu są: omówienie wyekscerpowanych złożeń, prześledzenie chronologii ich pojawiania się w polszczyźnie, jak również opisanie znaczenia wybranych jednostek oraz określenie ich statusu formalnego.

https://doi.org/10.31286/JP.00123
PDF

Bibliografia

Angielczyk P.Z. 2019: Homo crudelis w dobie Internetu, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk”, nr 2(12), s. 48–64.
Zobacz w Google Scholar

Batko-Tokarz B. 2008: Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] P. Żmigrodzki, R. Przybylska (red.), Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków, s. 31–48.
Zobacz w Google Scholar

Bek D., Popiołek M. 2019: Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawisk, „Zarządzanie Mediami”, nr 7(4), s. 247–262.
Zobacz w Google Scholar

Burkacka I. 2010: Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, „Linguistica Copernicana”, nr 2(4), s. 229–240.
Zobacz w Google Scholar

Crystal D. 2003: English as a Global Language, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 2000: O stanie współczesnej polszczyzny, [w:] G. Szpila (red.), Zbiór referatów z konferencji Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków, 2–4 marca 2000, Tertium, Kraków, s. 25–34.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J. 1999: Słowotwórstwo. Problemy ogólne słowotwórstwa. Rzeczownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 361–468.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.) 1999: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2001: System słowotwórczy współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaproń-Charzyńska I. 2003: Wstępna charakterystyka derywatów złożonych z formantem redukcyjnym, „Poradnik Językowy”, nr 6, s. 40–50.
Zobacz w Google Scholar

Kaproń-Charzyńska I. 2004: Prefiksy, sufiksy, prefiksoidy, sufiksoidy czy człony związane?, „Język Polski” LXXXIV, z. 1, s. 16–28.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2021: Patocelebryta na patoosiedlu, Radio WDR, audycja Lepiej po polsku (online: https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/lepiej-po-polsku/lepiej-po-polsku-pato-100.html, dostęp: 12 grudnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak-Goławska A. 2018: Patostreaming jako narzędzie popularyzacji podkultury przemocy, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii”, nr 25, s. 171–183.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska D. 2020: Patointeligencja manifestem młodego pokolenia Polaków? Co tekst utworu rapera Maty mówi o współczesnej młodzieży?, polskatimes.pl (online: https://polskatimes.pl/patointeligencja-manifestem-mlodego-pokolenia-polakow-co-tekst-utworu-rapera-maty-mowi-o-wspolczesnej-mlodziezy/ar/c13-14669957, dostęp: 12 grudnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

Kula M., Małachowski A. 2010: Internet jako platforma komunikacji społecznej. Analiza i ocena wyników badań własnych, „Monografie i Opracowania”, Szkoła Główna Handlowa, nr 574, Współczesne aspekty informacji, t. 3, s. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2006: Angielsko-polskie kontakty językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ochmann D. 2004: Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ochmann D. 2010: Współczesne polskie composita. Próba typologii, [w:] R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora (red.), Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, Biblioteka LingVariów, t. 9, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 427–436.
Zobacz w Google Scholar

OJ UW 2021a: Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (online: https://nowewyrazy.uw.edu.pl/, dostęp: 15 sierpnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

OJ UW 2021b: Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (online: https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/, dostęp: 27 grudnia 2021).
Zobacz w Google Scholar

OLD: Oxford Learner’s Dictionary (online: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/patho?q=patho, dostęp: 15 października 2021).
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2004: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Otwarty Rozdział, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Sękowska E. 2015: Charakterystyczne innowacje we współczesnej polszczyźnie, „Polonicum”, nr 19, s. 2–7.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981 (t. 2, 1979).
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk-Krajewska K. 2013: O dyskursie, dyskursach i komunikacji (w kulturze popularnej), „Dziennikarstwo i Media”, nr 4, s. 249–260.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i in., t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk A., Wardzała K. 2011: Tabloidy internetowe – serwisy plotkarskie w Polsce (na przykładzie serwisów Pudelek.pl i Pardon.pl), „Oblicza Komunikacji”, nr 4, s. 181–197.
Zobacz w Google Scholar

Turlej E. 2019: Raper z dobrego domu, którego powinni słuchać dorośli, newsweek.pl (online: https://www.newsweek.pl/kultura/raper-z-dobrego-domu-ktorego-powinni-sluchac-dorosli/ns97le6, dostęp: 5 lipca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2001: Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 2–14.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2012: O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym, [w:] H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński (red.), Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, „Berliner Slawistische Arbeiten”, nr 39, s. 161–171.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2016: Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, t. 27, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl, dostęp: 11 października 2021).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content