Grypsera na szklanym ekranie ("Symetria" Konrada Niewolskiego)
PDF

Słowa kluczowe

grypsera
stylizacja filmowa
socjolingwistyka

Jak cytować

Rak, M. (2022). Grypsera na szklanym ekranie ("Symetria" Konrada Niewolskiego). Język Polski, (3), 54–65. https://doi.org/10.31286/JP.00121

Abstrakt

Artykuł dotyczy filmowej stylizacji na grypserę w filmie fabularnym Symetria z 2003 r., którego reżyserem i jednocześnie scenarzystą był Konrad Niewolski. Grypsera jest tu pojmowana jako 1) zbiór zasad, system wartości i norm zachowań, które obowiązują w więzieniu, 2) gwara więźniów. Autor skupił się przede wszystkim na aspekcie językowym, omawiając 80 leksemów i konstrukcji składniowych. Poza tym scharakteryzował podstawowe zasady i normy zachowań, które są nazywane i wyrażane tymi jednostkami. Analiza polegała na zaszeregowaniu zgromadzonego zasobu leksykalnego do 9 kategorii semantycznych. Omawiane wyrazy i związki frazeologiczne zostały zestawione z zawartością Słownika tajemnych gwar przestępczych Klemensa Stępniaka. W wyniku tego okazało się, że w filmie w pełni zadbano o realia więzienne w aspekcie językowym. Co więcej, grypsera w tej stylizacji realizuje wszystkie cechy przypisywane socjolektom, czyli tajność, zawodowość oraz ekspresywność.

https://doi.org/10.31286/JP.00121
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. 2018: Hebrew and Polish. Mutual influences and their contribution in creating a Polish criminals’ jargon, „Polish Political Science Yearbook” XLVII, no. 2, s. 424–435.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski J. 2017a: Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jej użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych, „Polonica” XXXVII, s. 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski J. 2017b: Problem poprawności stylizacyjnej na przykładzie stylizacji historycznej w polskim filmie fabularnym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII, s. 119–129.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski J. 2020: „Staropolszczyzna” filmowa. Osobliwości językowe jako wykładniki stylizacji historycznej w dziełach audiowizualnych, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bożyczko Z. 1962: Słownik złodziei kieszonkowych, [w:] Z. Bożyczko, Kradzież kieszonkowa i jej sprawca, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. 163–199.
Zobacz w Google Scholar

Brzezina M. 1988: Słownictwo złodziejskie w Żywocie własnym przestępcy oraz Żywych grobowcach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” XCVII, s. 75–102.
Zobacz w Google Scholar

Brzezina M. 1990: Zza krat i bram więziennych Marcelego Dąbrowskiego, „Socjolingwistyka” IX, s. 119–127.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 1986: Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945–1975), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Estreicher K. 1903: Szwargot więzienny, D. E. Friedlein, E. Wende i Spółka, Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1993: Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] J. Bartmiński (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 235–253.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1997: Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowski M. 1977: Słowo na ekranie, „Teksty. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 5–6(35–36), s. 259–279.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński M. 2006: Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1972: Grypsera, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 597–602.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 2005: Człowiek i świat w języku subkultur, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 2008: Człowiek i świat w języku subkultur, [w:] A. Dąbrowska (red.), Język a kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 287–296.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2014a: Janosik – gwara na szklanym ekranie, „Poradnik Językowy”, nr 9, s. 22–41.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2014b: Stylizacja gwarowa w serialu Blondynka w reż. Macieja Gronowskiego, [w:] M. Rak, K. Sikora (red.), Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 331–344.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2015a: Gwary śląskie na ekranie – fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej w wybranych filmach śląskich, „Die Welt der Slaven. Sammelbände”, s. 118–128.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2015b: Od słuchowiska przez film po książkę – leksykalne wykładniki stylizacji językowej w Samych swoich, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XI, s. 141–161.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2016: Leksyka śląska na ekranie – między żywą mową a stereotypizacją, [w:] B. Osowski, P. Michalska, J. Kobus, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 41–62.
Zobacz w Google Scholar

Kresa M. 2019: Filmowa stylizacja gwarowa na przykładzie lwowskiego bałaku w polskich filmach fabularnych (1936−2012), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kubusiak E. 2021: Leksyka przestępcza w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego, „LingVaria” XVI, nr 1(31), s. 321–334.
Zobacz w Google Scholar

Kurka A. 1896: Słownik mowy złodziejskiej, nakł. autora, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Ludwikowski W., Walczak H. 1922: Żargon mowy przestępców. „Blatna muzyka”. Ogólny zbiór słów gwary więziennej, Hoesick F., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M.R. 1979: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Michalski H., Morawski J. 1971: Słownik gwary więziennej, Ośrodek Badań Przestępczości Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Milewski S. 1971: Gwara przestępcza i jej przenikanie do języka ogólnego, „Poradnik Językowy”, nr 2, s. 92–101.
Zobacz w Google Scholar

Miławska-Ratajczak M. 2018: Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Niepytalska-Osiecka A. 2015: Elementy słownictwa przestępczego w wypowiedziach bohaterek książek Katarzyny Bondy Polskie morderczynie i Marii Nurowskiej Drzwi do piekła, „Socjolingwistyka” XXIX, s. 313–323.
Zobacz w Google Scholar

Niepytalska-Osiecka A. 2021: Słownictwo przestępcze za murami polskich zakładów karnych dla kobiet. Rekonesans badawczy na podstawie badań ankietowych, „Socjolingwistyka” XXXV, s. 373–390.
Zobacz w Google Scholar

Obara J. 2011: Zapożyczenia w żargonie przestępczym i slangu młodzieżowym, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXIX, s. 87–104.
Zobacz w Google Scholar

Oryńska A. 1991: Zasady komunikowania w gwarze więziennej – tabu i eufemizmy, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 1: Podstawowe pojęcia i problemy, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 191–203.
Zobacz w Google Scholar

Pacuła J. 2019a: Metafory awifauniczne w polskim socjolekcie przestępczym (XIX w. – lata 20. XX w.), „Orbis Linguarum” LIII, s. 307–329.
Zobacz w Google Scholar

Pacuła J. 2019b: O kilku judaikach w polskim socjolekcie przestępczym, „Linguistica Copernicana” XVI, s. 363–379.
Zobacz w Google Scholar

Pacuła J. 2020: Nie tylko klawisz, nie tylko ment – z historii kilku socjolektalnych nazw policjantów i funkcjonariuszy więziennych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XXVII, nr 1, s. 129–148.
Zobacz w Google Scholar

Piekot T. 2008: Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych.
Zobacz w Google Scholar

Przybyliński S. 2005: Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przybyliński S. 2013: „Dziara”, „cynkówka”, „kolka” – zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2016: Kilka uwag o socjolekcie przestępczym polszczyzny przedwojennego Lwowa, „Socjolingwistyka” XXX, s. 133–145.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–4, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958–1962, t. 5–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963–1969.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2015: Rosyjskie липа, липовый i polskie lipa, lipny, „LingVaria” XV, nr 1(19), s. 195–204.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2020: Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak K. 1974: Słowo i magia w świecie przestępczym, „Poradnik Językowy”, nr 6, s. 296–300.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak K. 1986: Słownik gwar środowisk dewiacyjnych, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

STGP: K. Stępniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych, Puls, Londyn 1993.
Zobacz w Google Scholar

Szaszkiewicz M. 1997: Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szczerbowski T. 2018: Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Świder P., Wisiński P. 2013: Podkultura więzienna w zarysie, „Kortowski Przegląd Prawniczy”, nr 1, s. 26–32.
Zobacz w Google Scholar

Ułaszyn H. 1913/2009: Przyczynki leksykalne 1. Gwara złodziejska z około roku 1840, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” VI (przedruk w: H. Ułaszyn, Studia onomastyczne i socjolingwistyczne, wstęp i dobór tekstów M. Skarżyński, B. Walczak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zobacz w Google Scholar

w Poznaniu, Poznań 2009, s. 46–61).
Zobacz w Google Scholar

Ułaszyn H. 1951: Język złodziejski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 1994: Pojęcie stylizacji jako narzędzia opisu utworów literackich, „Stylistyka” III, s. 135–142.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 1994: Grypsera w szkole. Przenikanie słownictwa środowisk przestępczych do żargonu uczniowskiego, [w:] H. Zgółkowa (red.), Słowa służebne. Prace ofiarowane profesor M. Gruchmanowej na 70-lecie jej urodzin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 41–47.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content