Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych
PDF

Słowa kluczowe

słowotwórstwo
apelatywizacja
antroponimy
neologizmy
media społecznościowe

Jak cytować

Galewska, K. (2021). Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych. Język Polski, (4), 100–111. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.8

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zjawisku tworzenia wyrazów pospolitych na bazie nazw własnych. Jego główny cel stanowi zaprezentowanie najnowszych derywatów odantroponimicznych, popularnych w mediach społecznościowych w 2020 roku. Omawiane neologizmy zostały przedstawione na tle nowych tendencji w zakresie apelatywizacji nazw własnych w polszczyźnie: procesów produktywnych już na przełomie wieków, jak również prawidłowości zaznaczających się dopiero w ostatnich latach. Należą do nich między innymi: zmiana treści konotowanych przez określone formanty tworzące derywaty odnazewnicze, wzrost aktywności imion jako podstaw derywacyjnych oraz znaczny przyrost czasowników odonimicznych. Leksemy takie jak januszować, chajzerować, górniakować czy kukizować wskazują na kształtowanie się modelu słowotwórczego w postaci antroponimicznego rdzenia i przyrostka tematycznego -ować. Świadczą one również o upowszechnianiu się mechanizmów słowotwórstwa analogicznego oraz nieprzeciętnej kreatywności językowej polskich internautów, której specyfika także stanowi przedmiot uwagi.

https://doi.org/10.31286/JP.101.4.8
PDF

Bibliografia

Berend M. 2007: Nazwiska polityków jako baza derywacyjna, [w:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, PANDIT, Kraków, s. 287–296.
Zobacz w Google Scholar

Burkacka I. 2020: Janusze, halyny, sebixy i karyny. Memy internetowe jako źródło nowych eponimów, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

„Chajzerowanie” słowem roku 2020? Profesor Bralczyk przestrzega, „Wprost”, 9 stycznia 2020 (online: https://www.wprost.pl/prime-time/10287943/chajzerowanie-slowem-roku-2020-profesor-bralczyk-przestrzega.html, dostęp: 1 września 2020).
Zobacz w Google Scholar

Dereń B. 2005: Pochodne nazw własnych w słowniku i w tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K. 1990: Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

GargamelVlog, Błędne Koło Filipa Chajzera (online: https://www.youtube.com/watch?v=YHpbUFJowoI, dostęp: 1 września 2020).
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2001: System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta Z. 1998: Teoria nazw własnych, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków, s. 15–36.
Zobacz w Google Scholar

Kłaczyńska A. 2017: Odantroponimiczne derywaty pochodzenia angielskiego, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztof Dz Stand up, post z 17 listopada 2020 (online: https://www.facebook.com/krzysztofdz.standup/posts/2816622921956667?__tn__=-R, dostęp: 30 listopada 2020).
Zobacz w Google Scholar

Krzysztof Dz Stand up, post z 18 listopada 2020 (online: https://www.facebook.com/krzysztofdz.standup/posts/2817443585207934?__tn__=-R, dostęp: 30 listopada 2020).
Zobacz w Google Scholar

Kucharzyk R. 2008: Miejsce apelatywizacji we współczesnych badaniach językoznawczych, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 54–63.
Zobacz w Google Scholar

Lech-Kirstein D. 2015: Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 30, s. 85–95.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 1973: Onomastyka w systemie językowym (na przykładach słowiańskich), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze” II, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkiewicz R. 2003: Lepper, lepperiada, lepperyzmy, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 51–61.
Zobacz w Google Scholar

Masłowska E. 1991: Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji appellatiwów, „Język a Kultura”, z. 3, s. 29–41.
Zobacz w Google Scholar

Miejski słownik slangu (online: https://www.miejski.pl/slowo-Chajzerowa%C4%87, dostęp: 1 września 2020).
Zobacz w Google Scholar

Milewska B. 2019: Ze zjawisk słowotwórstwa analogicznego: odjaniepawlać, odjaniepawlać się, [w:] E. Rogowska-Cybulska, A. Lica, E. Badyda (red.), Wokół słów i znaczeń VIII: Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 123–132.
Zobacz w Google Scholar

Pajewska E. 2005: Rzeczowniki pospolite od nazw własnych w ujęciu leksykograficznym (na podstawie „Uniwersalnego słownika języka polskiego” pod redakcją S. Dubisza), [w:] J. Ignatowicz-Skowrońska (red.), Nazewnictwo na pograniczach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 65–77.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2001: Osobowe nomina propria jako podstawy słowotwórcze derywatów, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 28–40.
Zobacz w Google Scholar

Reżyser Życia, odpowiadam na dramę z Wardęgą i Gargamelem (online: https://www.youtube.com/watch?v=WS1arRT9bMs&ab_channel=Re%C5%BCyser%C5%BBycia&fbclid=IwAR3wItkyzVuYFaFCNmaPSUpVtd0tnPoupycUhXX1VM6HHcgFr_F53_CkTRo, dostęp: 30 listopada 2020).
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2019: Twixnijmy to razem... O derywatach czasownikowych w tekstach reklam, „Język Polski” XCIX, z. 2, s. 103–117.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2007: Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M., Skowronek K. 2020: Onomastyczna analiza dyskursu, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 2017: O nacechowanych dyskursywnie użyciach nazw własnych w memach internetowych, [w:] D. Filar, P. Krzyżanowski (red.), Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 687–711.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. 1980: Właściwości znaczeniowe wyrazów utworzonych w języku polskim od nazw własnych, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 105–112.
Zobacz w Google Scholar

Światusy, Szadź – co tam się odświadkowało! exŚwiadkowska recenzja serialu (cz1) #77 (online: https://www.youtube.com/watch?v=zEWbYXi8oMg, dostęp: 13 października 2020).
Zobacz w Google Scholar

Vogule Poland, post z 10 lutego 2020 (online: https://www.facebook.com/vogulepoland/posts/2777891518974627, dostęp: 1 września 2020).
Zobacz w Google Scholar

Wanicka J. 2020: Filip Chajzer straci pracę? Jest reakcja KRRiT na zachowanie prezentera „Dzień Dobry TVN”, 6 kwietnia 2020 (online: https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Filip-Chajzer-straci-prace-Jest-reakcja-KRRiT-na-zachowanie-prezentera-Dzien-Dobry-TVN, dostęp: 1 września 2020).
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2005: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2017: Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2019: Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI wieku jako przykład jednostronnych kontaktów językowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 75, s. 179–193.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content