Grzecznościowe formuły pożegnalne stosowane w sytuacji oficjalnej (na przykładzie e-maili nauczycieli do rodziców)
PDF

Słowa kluczowe

list elektroniczny
styl oficjalny
grzeczność językowa
język nauczycieli
przemiany grzeczności językowej

Jak cytować

Piechnik, A. (2021). Grzecznościowe formuły pożegnalne stosowane w sytuacji oficjalnej (na przykładzie e-maili nauczycieli do rodziców). Język Polski, (4), 90–99. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.7

Abstrakt

Przedmiotem analizy są grzecznościowe formuły zamykające 560 e-maili kierowanych przez nauczycieli do ogółu rodziców dzieci z danej szkoły lub klasy. Adresat zbiorowy, pisana forma i formalny typ relacji między stronami pozwalałyby uznać sytuację komunikacyjną za oficjalną, jednak stosowane formuły grzecznościowe nie wpisują się w tradycyjną kategorię oficjalności. Nauczyciele najczęściej kończą e-maile pozdrowieniem (53%), znacznie rzadziej formułami znanymi z papierowych listów oficjalnych (15%). Często wiadomości są w ogóle pozbawione grzecznościowych formuł finalnych (19%). Dystans w większości tekstów podlega wyraźnemu skróceniu, a niektórzy nadawcy e-maili poprzez dobór formuł końcowych (takich jak Buziaki, Przyjemnej nocy) nadają relacji wręcz poufały charakter.

https://doi.org/10.31286/JP.101.4.7
PDF

Bibliografia

Batko-Tokarz B. 2014: Wpływ języka angielskiego na polską ortografię i interpunkcję, [w:] P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak (red.), Bogactwo współczesnej polszczyzny, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 71–80.

Całek A. 2019: Nowa teoria listu, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Dąbrowska M. 2000: Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 2–4 marca 2000, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 95–111.

Dunaj B. 1994: Kategoria oficjalności, [w:] Z. Kurzowa, W. Śliwiński (red.), Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 23–31.

Jezierska B. 2013: Korespondencyjne formuły grzecznościowe w e-mailach, „Kwartalnik Językoznawczy”, z. 2, s. 1–13.

Kałkowska A. 1982: Struktura składniowa listu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Makarewicz R. 2017: Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Marcjanik M. 2006: Przez grzeczność na skróty. O nonszalancji zachowań młodego pokolenia, [w:] eadem (red.), Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 230–238.

Marcjanik M. 2010: Jak zacząć mail (online: sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jak-zaczac-mail;11577.html, dostęp: 13 lutego 2021).

Marcjanik M. 2013: Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ożóg K. 2001: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów.

Piechnik A. 2021a: Od dystansu do poufałości: Formuły powitalne w listach elektronicznych kierowanych przez nauczycieli do rodziców, „Slavia Meridionalis” 21, s. 1–15, https://doi.org/10.11649/sm.239.

Piechnik A. 2021b: Różnorodność aktów mowy w obrębie formuł grzecznościowych listów elektronicznych nauczycieli do rodziców, [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk (red.), Dialog z Tradycją, t. IX: Językowe świadectwa przemian społecznych i kulturowych, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków, s. 279–287.

Skudrzykowa A., Warchala J. 2002: „Pani doktor, jak się wyrobię, to wpadnę” – błąd socjolingwistyczny czy nowa norma zachowań językowych, [w:] S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Język w przestrzeni społecznej, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 197–202.

Skip to content